Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Multimedia Design and Communication — EAL

ID 100139608 300x225 Multimedia Design and Communication  EAL
Képzés Információ
Képzés neve AP Degree in Multimedia Design and Communication
Intézmény neve Lillebaelt Academy of Professional Higher Education
Intézmény helye Odense, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: 
€1.200 / tanév
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • Communication Theory
 • Innovation
 • System and Interaction Design
 • Quality Assurance
 • Graphic Design and Imagearrow 10x10 Multimedia Design and Communication  EAL appre­ci­a­tion
 • Audio/Videoarrow 10x10 Multimedia Design and Communication  EAL
 • 3D and Animation
 • Media Integration
 • Aesthetics
 • Marketingarrow 10x10 Multimedia Design and Communication  EAL and Media selec­tion
 • Social devel­op­ments
 • Pedagogy
 • Journalism
 • Economics
 • IT sys­tems
Karrierlehetőségek
 • Web Designer
 • Webmaster
 • Flash Designer
 • Project Coordinator
 • Gamearrow 10x10 Multimedia Design and Communication  EAL Designer
 • New Media Consultant/Developer&Innovator
 • Web and Media Project Manager

Ez a két éves kép­zés tárt karok­kal várja azon hall­ga­tó­kat, akik hiszik, hogy a jövő tech­no­ló­gi­ája a modern kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban rej­lik. A prog­ramarrow 10x10 Multimedia Design and Communication  EAL szé­les körű bete­kin­tést kínál a design, pre­zen­tá­ciók meg­ter­ve­zé­sére, vala­mint kivi­te­le­zé­sére a kom­mu­ni­ká­ció és a média terü­le­tén  egy nem­zet­közi kör­nye­zet­ben kiala­kí­tott gyakorlat-orientált okta­tási rend­szer kere­tein belül. A hall­ga­tók­nak egy­mást segítve és támo­gatva cso­port­mun­kák, pro­jec­tek és eset­ta­nul­má­nyok soka­sá­gá­val  kell szem­be­néz­niük a prog­ramarrow 10x10 Multimedia Design and Communication  EAL során, így fel­ké­szítve és elő­se­gítve őket  később, mun­ka­erő­pi­a­con való sike­res helyt­ál­lás­hoz.

Az intéz­mény, köszön­hetően a magas szín­vo­nalú fel­sze­relt­sé­gé­nek, min­den lehet­sé­ges fel­té­telt maxi­má­li­san biz­to­sít a prog­ra­mon részt­vevő diá­kok szá­mára a töké­le­tes fejlő­dés és tel­je­sít­mény elérése érde­ké­ben. Az intéz­mény továbbá biz­to­sítja a szük­sé­ges tan­köny­vek köl­csön­zé­sét a hall­ga­tók szá­mára.

 A prog­ram struk­tú­rája

1–3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése az aka­dé­mián

4. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön (3 hónap)
 • Záróvizsga

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mény­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti dip­lo­má­ját Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni az AP Diplomával.

 Top-Up Bachelor prog­ra­mok: 

 Hasonló kép­zé­sek: 

 További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa kep for­rasa 1


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember