Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Multimedia Design and Communication — KEA

ID 100139607 300x300 Multimedia Design and Communication   KEA
Képzés Információ
Képzés neve AP Degree in Multimedia Design and Communication
Intézmény neve Copenhagen School of Design Technology (KEA)
Intézmény helye Koppenhága, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: € 10700/év
Tanszerek: € 200–500
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
  • Web Designer
  • Webmaster
  • Flash Designer
  • Project Coordinator
  • Game Designer
  • New Media Consultant/Developer&Innovator
  • Web and Media Project Manager

A Multimedia, Design and Communication szak négy fő téma­kö­rön ala­pul: üzlet; kom­mu­ni­ká­ció, pre­zen­tá­ció és inter­ak­ció fej­lesz­tés; design vala­mint vizu­a­li­zá­ció. A tanul­má­nyok során töb­bek között olyan fel­ada­tok­kal talál­koz­ha­tunk, mint játé­kok és mobil app­li­ká­ciók ter­ve­zése, hon­la­pok  és adat­bá­zi­sok fej­lesz­tése, 3D videók készí­tése.

Az intéz­mény­ben meg­szer­zett tudást kama­toz­tat­hat­juk egy-egy pro­ject kidol­go­zása során az isko­lá­val kap­cso­lat­ban álló nagy nevű vál­la­la­tok­nál is (Louisiana, FoodBest).

 A PROGRAM STRUKTÚRÁJA 

Szemeszter Témakör
1–2 The Business
Communication and Presentation
Interaction Development
Design and Visualization
Választott tan­tár­gyak
3 Communication and Presentation
Interaction Development
Design and Visualization
Választott tan­tár­gyak
4 Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
Záróvizsga

Témakörök Leírása:

The Business
A téma­kör az üzleti élet­hez viszi köze­lebb a hall­ga­tó­kat, hogy job­ban meg­is­mer­hes­sék az adott ipar­ág­ban tevé­keny­kedő vál­la­la­to­kat és műkö­dé­sü­ket. Részletesen hall­ha­tunk: pro­ject management-ről; üzleti alap­is­me­re­tekről; vál­la­lati arcu­lat­ter­ve­zésről, stra­té­giai fej­lesz­té­sekről, net-trade-ről, vál­la­lati pénz­ügyekről, rele­váns tör­vé­nyekről és ren­de­le­tekről az Uniós és helyi jog­rend­szerből; szo­cio­ló­gi­á­ról és inno­va­tív fej­lesz­té­sekről.

Communication and Presentation
A hall­ga­tók pre­zen­tá­ciós és kom­mu­ni­ká­ciós képes­sé­gét hiva­tott fej­lesz­teni, hogy a diá­kok későbbi kar­ri­er­jük során fel­me­rülő piac mar­ke­ting és kom­mu­ni­ká­ciós prob­lé­má­kat is könnye­dén meg tud­ják oldani. A fő hang­súly itt a mar­ke­tin­gen van ezért olyan prak­ti­kus esz­kö­zö­ket ismer­he­tünk meg mint a web 2.0, pod­cast és kom­mu­ni­ká­ció ter­ve­zés stb.

 Interaction Development
A téma­kör főként a webes fel­ada­tokra fóku­szál. A diák elsa­já­tít­hatja az adat­bá­zis épí­tés; prog­ra­mo­zás; scrip­ting; ajax tech­no­ló­giák; dina­mi­kus tar­tal­mak; HTMLX; CSS; PHP; Java script és MySql alap­vető for­té­lyait.

Design and Visualization
Olyan tár­gya­kat tar­tal­maz mint pél­dául: kon­cep­ció fej­lesz­tés; fotó szer­kesz­tés; fel­hasz­ná­lói felü­let ter­ve­zése és fel­hasz­ná­ló­ba­ráttá tétele; design ana­lí­zis; esz­té­tika; szí­n­is­me­ret; video audio; 3D tech­ni­kák; 3D vizu­a­li­zá­ció és ani­má­ció.

Választható tan­tár­gyak
A köte­lező tár­gyak mel­lett olyan spe­ci­a­li­zá­ciós tár­gyak fel­vé­te­lére is lehető­sé­get ad a szak mint: játé­kok fej­lesz­tése és VJ vala­mint Web TV.

 ELHELYEZKEDÉS ÉS TOVÁBBTANULÁS 

A dip­lo­mát szer­zett diá­kok­nak lehető­sége van BA Top-Up kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok bár­hol az euró­pai felsőok­ta­tás­ban. Amennyiben a prog­ram elvég­zése után a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, az AP dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is.

A Top-Up prog­ra­mok három fél­éves tovább­képző kur­zu­sok, ame­lyek elvég­zése után a kur­zus­nak meg­fe­lelő BA dip­lo­mát lehet sze­rezni.

Top-Up Bachelor prog­ra­mok

 Hasonló kép­zé­sek 

 

 TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa kep for­rasa 1


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember