Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Multimedia Design and Communication — UCN

ID 100129770 300x300 Multimedia Design and Communication  UCN
Képzés Információ
Képzés neve AP Degree in Multimedia Design and Communication
Intézmény neve University College of Northern Denmark (UCN)
Intézmény helye Aalborg, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nesNem EU állam­pol­gá­rok­nak:1–4. sze­mesz­ter: €4.700 / szemeszter5. sze­mesz­ter: €3.400
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €100 (EU-s diá­kok­nak is!)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • Multimedia Design
 • Media Sociology
 • Concept Development
 • Marketing
 • Video & Audio
 • E-Business
 • Aesthetics
 • Project Management
 • Usability
 • Corporate Culture and Strategy
 • Communication
 • Programming and Scripting
 • Database Modeling
Egy Átla­gos Hét Tematikája
 • Hétfő: Design and Visualisation
 • Kedd: The Company
 • Szerda: Study day
 • Csütörtök: Communication and Visualisation
 • Péntek: Interaction Development
Karrierlehetőségek
 • Web Designer
 • Webmaster
 • Flash Designer
 • Project Coordinator
 • Game Designer
 • New Media Consultant/Developer&Innovator
 • Web and Media Project Manager

A 2 éves (4 sze­mesz­te­res) Multimedia Design and Communication szak egy remek lehető­ség a hall­ga­tók­nak, hogy tanul­má­nyo­kat foly­tas­sa­nak a media és kom­mu­ni­ká­ció szé­les terü­le­tén. A prog­ram az üzleti világ, nem­zet­közi kom­pe­ten­ci­á­val ren­del­kező web­fej­lesztő sze­mély­zet iránti igé­nyén ala­pul. Ami annyit jelent, hogy az intéz­mény folya­ma­to­san kom­mu­ni­kál a szfé­rá­ban tevé­keny­kedő vál­la­la­tok­kal, így a sze­mesz­te­rek során leadott anya­got ezek­hez az igé­nyek­hez tud­ják iga­zí­tani.

Az első sze­mesz­ter folya­mán a hall­ga­tók meg­is­mer­ked­nek a hon­lap­szer­kesz­tés alap­ja­i­val (HTML, CSS), és a Dreamweaver CS5 prog­ram hasz­ná­la­tá­val. A máso­dik és har­ma­dik sze­mesz­ter folya­mán a hon­la­pok ter­ve­zé­sére és meg­je­le­né­sére fek­tet­nek nagy hang­súlyt.

Tanterv

A taní­tás álta­lá­ban 8.30-kor kezdő­dik és 15.30-kor fejező­dik be. Egy nap egy témát ölel fel, így a hall­ga­tók tel­je­sen bele­ás­hat­ják magu­kat egyet­len téma­körbe egy egész napra.

1–3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

4. sze­mesz­ter

 • Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön (3 hónap)
 • Final exa­mi­na­tion pro­ject

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mény­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti dip­lo­má­ját Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

 Top-Up Bachelor prog­ra­mok: 

 A szak foly­ta­tása más orszá­gok­ban: 

A hall­ga­tó­nak lehető­sége van más, kül­földi egye­te­me­ket befe­jezni tanul­má­nyait, a UCN a követ­kező egye­te­mek­kel áll szerző­dés­ben a Multimedia Design and Communication AP Program befe­je­zé­sét illetően:

 • Anglia Polytechnic University, UK
 • University of Cumbria, England
 • Hoegskolen i Buskerud, Norway

 

Hasonló kép­zé­sek: 

További infor­má­ció:

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa kep for­rasa 1


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember