Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Munkakeresés Aalborgban

Mint bizo­nyára tud­já­tok, a mun­ka­ke­re­sés nem egy egy­szerű fel­adat Aalborgban, pláne ha új az ember és az is gon­dot okoz hogy eldönt­sük, hogyan is kezd­jük el.

A mun­ka­ke­re­sésre több prak­tika is léte­zik, bele­értve a CV-zést, ismerő­sö­kön, köz­ve­títő cége­ken keresz­tül való kere­sést. Ezeket és még több lehető­sé­get ismer­hetsz meg Aalborgban a Scandinavian Education Agency jóvol­tá­ból.

Ha te is Aalborgban laksz, és diák­mun­kát sze­ret­nél találni, láto­gass el a SCEDA Seminar –ra amely 2012 Augusztus 28.-án lesz meg­tartva Aalborgban, a UCN Porthusgade-i cam­pu­sá­ban.

 

A rész­vé­tel ingye­nes, és min­den újon­nan érkező magyar diák­nak aján­lott. :)

Részletek a SCEDA Seminar ese­mé­nyen Facebook-on


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember