Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Natural and Cultural Heritage Management — UCN

Natural and Cultural Heritage Managment
108693hg6fw3ll0 Natural and Cultural Heritage Management  UCN
Képzésinformációk
Képzés neve Bachelor of Natural & Cultural Heritage Management
Intézmény neve University College of Northern Denmark (UCN)
Intézmény helye Aalborg, Dánia
Képzés hossza 6 sze­mesz­ter
Kreditek 180 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: € 100 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek

A három éves (6 sze­mesz­te­res) Natural & Cultural Heritage Management BA prog­ram célja, hogy a hall­ga­tók meg­ta­nul­ják kezelni a vál­la­lat­hoz és annak kom­mu­ni­ká­ci­ó­já­hoz kap­cso­lódó fel­ada­to­kat a ter­mé­szeti– és kul­tu­rá­lis örök­ség manag­ment terü­le­tén. Ezért a szak nagy hang­súlyt fek­tet a hall­ga­tók kom­mu­ni­ká­ciós képes­sé­ge­i­nek fej­lesz­té­sére.

A prog­ram kere­tein belül a hall­ga­tók­nak lehető­sége lesz részt venni cso­por­tos elmé­leti előa­dá­so­kon, illetve kisebb mun­ka­cso­por­tok­ban elvég­zett gya­kor­lati órá­kon ahol eset­ta­nul­má­nyok segít­sé­gé­vel alkal­maz­hat­ják a elmé­leti okta­tá­son meg­szer­zett tudá­su­kat.

Az elvég­zett bache­lor kép­zés olyan elmé­leti és gya­kor­lati szak­is­me­re­tet biz­to­sít, ami­nek segít­sé­gé­vel a vég­zett tanu­lók elhe­lyez­ked­het­nek turisz­tika több terü­le­tén (pl.: múze­u­mok, kul­tu­rá­lis cent­ru­mok).

A prog­ram struk­tú­rája

A kép­zés 6 sze­mesz­te­ré­nek tan­tár­gyai nagy­részt a kulturális/természeti örök­sé­gek, az élmény turiz­mus és a kom­mu­ni­ká­ció témái köré for­má­lód­nak. A kép­zés struk­tú­rá­já­nak és gya­kor­la­ti­as­sá­gá­nak köszön­hetően a hall­ga­tók átfogó és ala­pos tudást sajá­tít­hat­nak el az adott szeg­men­sek­ben.

1. sze­mesz­ter

 • Spotlight on culture/nature
 • Főbb téma­kö­rök: Natural/Cultural Heritage Management; Experience Economy; Communication

2. sze­mesz­ter

 • Spotlight on culture/nature
 • A szak­dol­go­zat elő­ké­szí­tése

3. sze­mesz­ter

 • User-centric inter­cul­tu­ral insight and out­look
  • Főbb téma­kö­rök: Communication; Cooperation/Organization; Experience Economy

4. sze­mesz­ter

 • Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön.

5. sze­mesz­ter

 • The expe­ri­ence eco­nomy and com­mu­ni­ca­tion: the­ory and prac­tice
  • Főbb téma­kö­rök: Intercultural com­mu­ni­ca­tion; Cooperation/Organization; Communication and Innovation

6. sze­mesz­ter

 • Záróvizsga
 • Elective topics
  • Főbb téma­kö­rök: Natural/Cultural Heritage Management; Experience Economy; Communication

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. A kép­zés része a Bolognai Rendszernek, a hall­gató a meg­szer­zett ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­hatja tanul­má­nyait a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kívánja tanul­má­nyait foly­tatni, úgy a meg­szer­zett BA dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is.

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

kep for­ras, Oldal Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember