Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Nyelvi teszt felkészítő — Az első alkalom ingyenes!

Oxford Placement Test és fel­vé­teli interú fel­ké­szítő!

Öröm­mel tudat­juk, hogy a nagy érdeklő­désre való tekin­tet­tel a Scandinavian Education Agency és StudyGuide nyelvi teszt fel­ké­szítő tan­fo­lya­mot indít.  Ez az első alka­lom min­den érdeklődő szá­mára ingye­nes.

A dániai aka­dé­miák és főis­ko­lák által elfo­ga­dott tesztre fel­ké­szítő tan­fo­lyam segít azok­nak akik nem, vagy két évnél régebbi nyelv­vizs­gá­val ren­del­kez­nek, mégis kül­föl­dön sze­ret­né­nek tovább­ta­nulni. A nyelvi tesztről és elfo­ga­dott nyelv­vizs­gák­ról olvass itt.

oxford english testing oopt Nyelvi teszt felkészítő   Az első alkalom ingyenes!

A modul­rend­szer­ben zajló fel­ké­szítő hetente egy alka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre, 2x45 per­ces idő­tar­tam­ban. Ha két­sé­geid van­nak a nyelv­tu­dá­sod­dal kap­cso­lat­ban, eset­leg tet­tél már siker­te­len nyelvi tesz­tet, min­den­kép­pen ajánl­juk a rész­vé­telt! A tan­fo­lyam utolsó alkal­mán min­denki díj­men­tes lehető­sé­get kap arra, hogy koc­ká­zat­men­te­sen pró­ba­tesz­ten vegyen részt.

A tan­fo­lyam órái az alábbi napo­kon (csü­tör­tök), min­den alka­lom­mal dél­után 18:30 óra­kor kezdőd­nek:

  • novem­ber 5, 12, 19, 26
  • decem­ber 3, 10
  • január 14, 21, 28
  • feb­ruár 4

A tan­fo­lyam fel­ké­szí­tést nyújt a Dániában és egyes angol egye­te­me­ken elfo­ga­dott Oxford Placement Testre és TESA-ra, vala­mint a küld­ölfi intéz­mé­nyek által alkal­ma­zott szó­beli inter­júra.

Az öt alkal­mas (10x45 per­ces) kép­zés ára 16,000 Ft. Amennyiben csak egy-egy alka­lomra sze­ret­nél eljönni, ezt is meg­te­he­ted, alkal­man­ként (2x45 perc) 4,000 Ft –ért.

Az alábbi díjak befi­ze­té­sére átuta­lás­sal van lehető­ség.
Ennek ada­tai a követ­kezők:

Balance Universal Kft.
Unicredit Bank
10918001–00000062–58970029

FONTOS! A meg­jegy­zést rovatba ne felejt­sé­tek el oda­írni saját neve­te­ket, vala­mint az alábbi szö­ve­get: OOPT fel­ké­szítő díja. A szám­lát a jelent­ke­zési lapon meg­adott cím és név alap­ján a meg­adott e-mail címre küld­jük.

A rész­vé­tel­hez a regiszt­rá­ció köte­lező, még az ingye­nes első alka­lom előtt is:

Regisztráció nyelvi teszt fel­ké­szítő kép­zésre

A tan­fo­lyam­mal kap­cso­la­tos kér­dé­se­ket ter­mé­sze­te­sen folya­ma­to­san vár­juk az alábbi e-mail címre: info@sceda.eu

Üdvöz­let­tel,

A SCEDA Csapata


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember