Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Nyelvi Tesztek Időpontjai 2012 / 2013

Kedves Érdeklődők!

Az 2013/14-es tan­év­kez­désre jelent­kező, nyelv­vizs­gá­val nem ren­del­kező érdeklődők figyel­mét, hogya követ­kező lehető­sé­gek nyíl­nak nyelvi tesz­ten való rész­vé­telre:

2012. December 18 –17:00
2013. Január 18 — 17:00
2013. Február 4 — 15:30
2013. feb­ruár 21 — 16:00
2013. feb­ruár 22 — 16:00  - online — Vidékieknek

Előzetes regiszt­rá­ció köte­lező itt!

Helyszín:
Soter-Line Oktatási Központ
1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.
TÉRKÉP

A nyelvi tesz­ten való rész­vé­tel­hez a SCEDA 10 000 forin­tos kau­ci­ó­já­nak befi­ze­tése szük­sé­ges. A vizs­gán a befi­ze­tést iga­zoló lap­pal lehet részt venni.

  További nyelvi teszt idő­pon­tok vár­ha­tóak.

A nyelvi tesztre sza­bad helyek elér­hetőek, de a biz­tos hely meg­szer­zése érde­ké­ben kér­jük jelent­kez­zen minél előbb.

A nyelvi tesz­ten maxi­mum 3 alka­lom­mal van lehető­ség részt venni, érde­mes még a jelent­ke­zési pro­ce­dúra meg­kez­dése előtt túl lenni rajta.

A Nyelvi Tesztről és Nyelvvizsgáról rész­le­te­sen itt olvas­hat.

A nyelvi tesz­ten való rész­vé­tel­hez elő­ze­tes regiszt­rá­ció szük­sé­ges:

JELENTKEZEM


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember