Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Nykøbing F

Nykøbing Falster

3 nykoebing harbour by night falster 300x168 Nykøbing F
Ország Dánia
Régió Sjaelland
Lakosság 16 466 fő
Weboldal www.nykø­bing­fals­ter.dk/
Elhelyezkedés
nykobing 297x300 Nykøbing F
Nykøbing Falster a Google Térképen

Elhelyezkedés és tör­té­ne­lem

Nykøbing Falster Dánia déli részén talál­ható, a Sjaelland régi­ó­ban. Maga a város Falsterben talál­ható, mely a Guldborsung vízi úton átve­zető, közel 300 méter hosszú IX. Frederik hídon keresz­tül csat­la­ko­zik a Lolland szi­get­hez. A tele­pü­lés lakos­sága 16 466 fő, de a híd másik olda­lán talál­ható sza­te­lit­vá­ros, Sundby lakos­sá­gá­val együtt ez 19 293 főre duz­zad.

A város a 12. szá­zad­ban ala­kult, egy közép­kori vár fel­épí­té­sé­vel. Az épü­le­tet védelmi okok­ból folya­ma­to­san bőví­teni, erő­sí­teni kel­lett, e köré tele­pül­tek az első lakók.  A refor­má­ciót követően a kas­tély a meg­öz­ve­gyült dán királynők rezi­den­ci­á­jává vált. A tele­pü­lés lako­sa­i­nak jelentős része ren­del­ke­zik német gyö­ke­rek­kel.

Közlekedés

A város köz­le­ke­dé­sé­nek leg­főbb alap­pil­lé­rei a vona­tok. Fontos meg­ál­lója a Koppenhága-Ringsted járat­nak, vala­mint a Koppenhága-Hamburg vonal­ról is érkez­nek ide nem­zet­közi sze­rel­vé­nyek.

Németországon keresz­tül könnye­dén meg­kö­ze­lít­hető az E47-es autó­pá­lyán.

 

Látványosságok

Természetesen Nykøbing Falster is szá­mos lát­vá­nyos­ság­gal ren­del­ke­zik. Ezek közül az egyik leg­fon­to­sabb az 1690-es évek­ben épült Cári Ház, mely­ben egy han­gu­la­tos étte­rem, vala­mint egy kávé­ház is elhe­lyez­ke­dik.

Központjában talál­ható a város múze­uma, vala­mint kór­há­zá­tól nem messze a cso­dá­la­tos Ejegod Szélmalom, mely­ben egy játék­mú­zeum üze­mel.

Szórakozási lehető­sé­gek, prog­ra­mok

A város pere­mén talál­ható a Guldborgsund Zoo, a város állat­kertje. Ezen kívül szá­mos pub és disco, mint pél­dául a Pepper’s, a First Floor és a Billie Jean kínál tán­cos, zenés szó­ra­ko­zási lehető­sé­get.

További cik­ke­ink Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a város­sal kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

Vissza a váro­sok lis­tá­já­hoz


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember