Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Departure Meeting idén felvételiző diákoknak!

pre arrival meeting1 Departure Meeting idén felvételiző diákoknak!Nagy sikerű­De­par­ture Meeting-ünk min­den évben lehető­sé­get ad a Dániába, Angliába, Hollandiába és Svédországba fel­vett diá­kok­nak, hogy egy infor­ma­tív pre­zen­tá­ció kere­tin belül hall­has­sa­nak a közelgő kiköl­tö­zé­sü­ket illető leg­fon­to­sabb dol­gok­ról. Szokás sze­rint a pere­zen­tá­ció végén még egy baráti han­gu­latú beszél­ge­tésre is sor szo­kott kerülni az egyik közeli helyen, ahol a diá­kok job­ban meg­is­mer­he­tik a velük egy idő­ben kezdő magyar diák­tár­sa­kat, akár a későbbi közös szál­lás­ke­re­sés meg­könnyí­tése végett.

Az előa­dás kb. 45 per­ces és tar­tal­mazza a leg­fon­to­sabb hiva­ta­los ügyek és a kiuta­zás intéz­ni­va­lóin túl az első pár hónapra vonat­kozó  hasz­no­sabb tip­pe­ket, trük­kö­ket pl. a mun­ka­ke­re­sés, a szál­lás­ke­re­sés és a helyi köz­le­ke­dés kap­csán.

Mint azt már emlí­tet­tük a pre­zen­tá­ció végén a csa­pat átvo­nul az Anker’t neve­zetű helyre ahol sör/limonádé mel­lett foly­tat­ha­tóak a meg­kez­dett beszél­ge­tést.

A rész­vé­tel ter­mé­sze­te­sen nem köte­lező, de nagyon aján­lott! :)

Helyszín és idő­pont:

Augusztus 6. Csütörtök  - 18:00

UdvarROM

1072, Budapest, Klauzál u. 21

Diákokat és hoz­zá­tar­to­zó­kat egy­aránt sok sze­re­tet­tel vár a SCEDA csa­pata!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember