Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Product Development and Integrative Technology — UCN

 Product Development and Integrative Technology BA
product development ecofold1 Product Development and Integrative Technology  UCN
Képzésinformációk
Képzés neve Bachelor Degree in Product Development and Integrative Technology (Top-Up)
Intézmény neve University College of Northern Denmark (UCN)
Intézmény helye Aalborg, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak tan­díj­men­tesNem EU állam­pol­gá­rok­nak:1–2. sze­mesz­ter: €4.700/szemeszter
3. sze­mesz­ter: €3.500
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Főbb Témakörök
 • Philosophy of Science
 • Design
 • Innovation
 • Sustainability
 • Product devel­op­ment methods
 • Project super­vi­sion and manage­ment
 • Technology devel­op­ment
 • Environment
Specializációk / Szakosodási lehető­sé­gek
 • Product Development/Design & Production
 • Installation, Automation & Energy
 • IT & Electronics
Karrierlehetőségek
 • Industrial Process Consultant
 • Project Staff
 • Project manager of devel­op­ment pro­jects

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, aki­ket érde­kel a ter­mék­fej­lesz­tés, vala­mint elhi­va­tott­sá­got és ele­gendő kre­a­ti­vi­tást érez­nek maguk­ban aziránt, hogy hoz­zá­já­rul­ja­nak a jövő inno­va­tív és fenn­tart­ható ter­mé­ke­i­nek kifej­lesz­té­sé­hez. A prog­ram­hoz kötődő BA dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek ez egy remek lehető­ség arra, hogy más­fél év alatt, egy újabb BA dip­lo­mát sze­rez­ze­nek.

Tananyag

A szak nagy hang­súlyt fek­tet a tech­no­ló­gia fej­lesz­tésre, designra és pro­ject management-re vala­mint az ezek­kel össze­függő teó­ri­ákra. A ‘UCN’ elkö­te­le­zett a kör­nye­zet védelm és a meg­újuló ener­gia­hor­do­zók hasz­ná­lata mel­lett, így hall­ga­tó­i­val szem­ben is elvá­rás, hogy a fenn­tart­ha­tó­sá­got és az inno­vá­ciót első pri­o­ri­tás­ként kezel­jék a tanul­má­nyaik során meg­ál­mo­dott termék/technológia fej­lesz­tési pro­jec­tek során.

Tanterv

A prog­ram három sze­mesz­tert ölel fel, min­den sze­mesz­ter külön­böző témákra épül, és tel­je­sí­té­sé­vel 30 ECTS pont sze­rez­hető.

1. Szemeszter 2. Szemeszter 3. Szemeszter
Theme 1 Theme 2 Theme 3 Theme 4
Theory of sci­ence Production tech­no­logy Production tech­no­logy Environment Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
Technical integ­ra­tion IT tech­no­logy IT tech­no­logy Záróvizsga
Technological pro­ject work Energy tech­no­logy Energy tech­no­logy (GABI)
Interdisciplinary pro­duct devel­op­ment Environment Environment
Product devel­op­ment Organization
Economics

FIGYELEM! A min­den évben meg­vá­sá­ro­landó, tanul­má­nyok­hoz szük­sé­ges köny­vek és egyéb kiegé­szítők ára €700, melyet az intéz­mény­nek kell befi­zetni a tan­év­kez­dés­kor.

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára mes­ter kép­zés kere­tein belül, mind Dániában, és kül­föl­dön. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett BA dip­lo­má­val.

Hasonló kép­zé­sek

Software Development
Web Development
Energy Technology AP Degree

További infor­má­ció

UCN Official — Production Development and Integrative Technology Top-Up BA

Amennyiben kér­dése van kérje mun­ka­tár­sa­ink segít­sé­gét!


Online Jelentkezés

oldal for­ras, Kép Forrás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember