Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Product Development and Technology Integration — EAL

 Product Development and Integrative Technology BA
product development ecofold1 Product Development and Technology Integration  EAL
Képzésinformációk
Képzés neve Bachelor Degree in Product Development and Integrative Technology (Top-Up)
Intézmény neve Lillebaelt Academy of Professional Higher Education
Intézmény helye Odense, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak tan­díj­men­tes!
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Specializációk / Szakosodási lehető­sé­gek
 • Product Development & Production
 • Installation & Automation
 • IT & Electronics
Karrierlehetőségek
 • Industrial Process Consultant
 • Project Staff
 • Project manager of devel­op­ment pro­jects

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, aki­ket érde­kel a ter­mék­fej­lesz­tés, vala­mint elhi­va­tott­sá­got és ele­gendő kre­a­ti­vi­tást érez­nek maguk­ban aziránt, hogy hoz­zá­já­rul­ja­nak a jövő inno­va­tív és fenn­tart­ható ter­mé­ke­i­nek kifej­lesz­té­sé­hez. A prog­ram­hoz kötődő BA dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek ez egy remek lehető­ség arra, hogy más­fél év alatt, egy újabb BA dip­lo­mát sze­rez­ze­nek.

A követ­kező AP dip­lo­mákra épít­hető a prog­ram

 • IT Technology
 • Installation Contractor
 • Automation engi­neer
 • Energy tech­no­logy
 • Production engi­neer

 

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára mes­ter kép­zés kere­tein belül, mind Dániában, és kül­föl­dön. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett BA dip­lo­má­val.

Hasonló kép­zé­sek

További infor­má­ció

 

Online Jelentkezés

oldal for­ras, Kép Forrás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember