Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Purchasing Management-Fashion Top-Up — VIA TEKO

ap ba purchasing thrre students looking at computers Purchasing Management Fashion Top Up  VIA TEKO
Alapinformációk
Képzés neve Top-Up Bachelor in Purchasing Management-Fashion
Intézmény neve VIA TEKO University College
Intézmény helye Herning, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: 1. sze­mesz­ter: €5.500   2. sze­mesz­ter: €4.500   3. sze­mesz­ter: €5.500
Képzés kez­dés Szeptember
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • In Sync — Rethinking
 • Branding
 • Supply Chain manage­ment
 • Logistics
 • Theory of sci­ence
 • Sociology and trend
 • Purchasing
 • Negotiation tech­ni­que
 • Management
 • Concept design
 • Economics
 • Collection
 • Applied the­ory
Karrierlehetőségek
 • Purchasing manager
 • Supply Chain Manager

A 1,5 éves Top-Up prog­ram az AP kép­zés gyakorlat-orientált szisz­té­má­ját foly­tatja, amely során a diá­kok önál­lóan meg­ta­nul­ják az adott cég pénz­ügyi és logisz­ti­kai rész­le­gek szá­mí­tá­sa­i­nak, elő­re­jel­zé­se­i­nek, vala­mint kiér­té­ke­lé­sé­nek mód­sze­reit, jel­lemzően a divat és élet­mód ipar­ágak­ban. Gyakorolják továbbá éles hely­ze­tek­ben a tár­gya­lási tech­ni­ká­kat, vala­mint nagy hang­súly kerül még a beszer­zé­sek opti­ma­li­zá­lá­sá­nak elsa­já­tí­tá­sára is.  Végül de nem utolsó sor­ban, a kép­zés során kitér­nek a hall­ga­tók a külön­böző jogi– és kul­tu­rá­lis tényezők elem­zé­sére, ame­lyek hatás­sal lehet­nek az adott vál­lal­ko­zás sike­res­sé­gére.

 A prog­ram struk­tú­rája 

1–2. sze­mesz­ter

 • Kötelező és válasz­tott tan­tár­gyak tel­je­sí­tése az aka­dé­mián
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

3. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön (3 hónap)
 • Záróvizsga

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára Mester kép­zés kere­tein belül, Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés a Bolognai Rendszer része, az általa gyűj­tött ECTS kre­di­tek ala­pot nyújt­hat­nak tovább­ta­nu­lás­hoz Európaszerte. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val.

 Hasonló kép­zé­sek: 

 További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa, Kép Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember