Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Purchasing Management-Fashion — VIA TEKO

ap ba purchasing thrre students looking at computers Purchasing Management Fashion  VIA TEKO
Alapinformációk
Képzés neve AP Degree in Purchasing Management-Fashion
Intézmény neve VIA TEKO University College
Intézmény helye Herning, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: 1–2. sze­mesz­ter: €12.000, 3–4. sze­mesz­ter: €12.000
Képzés kez­dés Szeptember
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • Design his­tory
 • Brand ID and Product devel­op­ment
 • Design
 • International eco­no­mics
 • Supply Chain manage­ment
 • Technology
 • Purchasing eco­no­mics
 • Applied ERP
 • Culture and ethics
 • Logistics
 • Controling
 • Org. manage­ment
 • Material know-how
 • Marketing
Karrierlehetőségek
 • Purchaser’s assis­tant (töb­bek között: milyen anya­got vegyen a cég, hon­nan, üzleti tár­gya­lá­so­kon való rész­vé­tel)

A 2 éves prog­ram alatt heti rend­sze­res­ség­gel köve­tik egy­mást a kisebb-nagyobb cso­port mun­kák, eset­ta­nul­má­nyok, inter­disz­cip­li­ná­ris pro­jek­tek, így fel­ké­szítve a hall­ga­tó­kat a későbbi mun­ka­he­lyén fenn­álló integ­rá­ciós, és egyéb aka­dá­lyok könnyed leküz­dé­sére, keze­lé­sére.

Az alap­vető tudás elsa­já­tí­tása után spe­ci­fi­ká­lódni fog a prog­ram a beszer­zé­sek felé, melyek során a hall­ga­tók­nak alkal­muk lesz töb­bek között külön­böző ún. study trip-eken részt venni, ahol szak­em­be­rek segít­sé­gé­vel valódi szi­tu­á­ciók és fel­ada­tok során sajá­tít­ják el az órá­kon hal­lott elmé­leti tan­anya­got.

 A prog­ram struk­tú­rája 

1–3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és válasz­tott tan­tár­gyak tel­je­sí­tése az aka­dé­mián
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

4. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön (3 hónap)
 • Záróvizsga

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett AP vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

 Top-Up Bachelor prog­ra­mok: 

 Hasonló kép­zé­sek: 

 További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa, Kép Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember