Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Randers

Randers
Rds Raad 300x225 Randers
Ország Dánia
Régió Østjyl­land
Lakosság 61.121 fő
Weboldal www.visitranders.dk
Elhelyezkedés

randers google 300x221 Randers

Randers a Google Térképen

Elhelyezkedés és tör­té­ne­lem

Randers tele­pü­lést első­ként 12. szá­zad­ból ránk maradt kró­ni­kák emlí­tik, azon­ban egyes nyo­mok­ból arra utal­nak az archeo­ló­gu­sok, hogy már a 8. szá­zad­ban is jár­tak itt Vikingek.

A tör­té­ne­lem során a Jylland-félsziget keleti part­ja­i­nál elte­rülő város Dánia 6. leg­na­gyobb­jává nőtte ki magát lakos­sá­gát tekintve. A Guden folyó (Gudenå) két part­ján álló város arról isme­re­tes, hogy az ország egyet­len olyan folyami kikötője talál­ható itt, mely ter­mé­sze­tes úton kelet­ke­zett folyóra épül. A Tange tóból (Tange sø) eredő Guden folyó a város után nagy­já­ból 10 km-re a Randers Fjord-ba tor­kol­lik.

Közlekedés

A város­hoz leg­kö­ze­lebbi rep­tér Aalborgban talál­ható (ca. 80 km). Budapestről szá­mos légi­tár­sa­ság indít jára­tok az országba, azon­ban Aalborgba a magyar fővá­ros­ból nem érke­zik köz­vet­len járat. A Randers-be tar­tók igénybe vehe­tik még a vala­mi­vel távo­labbi Billund rep­te­rét is (ca. 130 km) ahová rend­kí­vül olcsó fapa­dos légi vál­la­lat üze­mel­tet jára­to­kat.

Az emlí­tett rep­te­rekről a várost csak köz­úton vagy vas­út­tal lehet meg­kö­ze­lí­teni, azon­ban a helyi tömeg­köz­le­ke­dés magas szin­vo­na­lá­ból adó­dóan rend­kí­vül kényel­mes körül­mé­nyek között tehet­jük meg az utat.

Oktatás

Randers-ban talál­ható a Danish Academy of Business and Technology (DANIA) mely több angol nyelvű üzleti sza­kot is indít. Ezek a sza­kok inkább a ven­dég­lá­tás szak­te­rü­le­tét fedik le, azon­ban a mar­ke­ting is meg­ta­lál­ható a kíná­la­tuk­ban.

Látványosságok

A város­ban talál­ható Észak-Európa leg­na­gyobb mes­ter­sé­ges esőer­deje. A park több mint 350 féle növénnyel és közel 200 fajta állat­tal várja az ide­lá­to­ga­tó­kat. A lát­vá­nyos­ság föld­ré­szek sze­rint van fel­osztva így a láto­gató külön-külön ismer­heti meg Dél-Amerika, Afrika és Ázsia esőer­de­ink élő­vi­lá­gát, továbbá a tel­jes­ség érde­ké­ben a park kiegé­szül egy kígyó­ház­zal és egy akvá­ri­um­mal is.

Érde­kes lát­ni­való még a Randers Dán Design Múzeuma, a Művészeti– és Kultúrtörténeti Múzeum illetve az egyet­len USA-n kívüli Elvis Presley múzeum, amely Elvis Presley graceland-i vil­lá­já­hoz kísér­te­ti­e­sen hason­lító épü­let­ben kapott helyet.

Részletes és — egy kiköl­töző szá­mára — rend­kí­vül hasz­nos leírá­so­kat talál­hat Dániáról egye­dül­álló adat­bá­zi­sunk­ban, melyet az alábbi linkre kat­tintva érhet el.

Randers a SCEDA Database-n

További cik­ke­ink Dániáról:

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a város­sal kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

Vissza a váro­sok lis­tá­já­hoz

kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember