Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Retail Design and Management — VIA TEKO

ba furniture design chair transparent plastic Retail Design and Management  VIA TEKO
Alapinformációk
Képzés neve AP Degree in Retail Design and Management
Intézmény neve VIA TEKO University College
Intézmény helye Herning, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak:
1–2. sze­mesz­ter: €12.000, 3–4. sze­mesz­ter: €12.000
Képzés kez­dés Szeptember
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • Value chain manage­ment
 • Design his­tory
 • Brand ID and Product Development
 • Design
 • Technology
 • Visual and com­mer­cial merch.
 • Store manage­ment
 • Communication
 • E-tailing
 • CRM sys­tems
 • Human Resource manage­ment
 • 3D
 • International retail
 • Retail mar­ke­ting
 • Consumer beha­vi­our
 • Strategic analy­sis
Karrierlehetőségek
 • Assistant od retail desig­ner
 • Retail manager

Az egye­tem ezen 2 éves prog­ramja során a hall­ga­tók meg­ta­nul­ják, hogyan deko­rál­ják ki, ren­dez­zék be, illetve irá­nyít­sa­nak egy adott kis­ke­res­ke­delmi üzle­tet. A kép­zés fog­lal­ko­zik ezen­túl a modern tren­dek­kel, a vásár­lói cél­cso­por­tok igé­nye­i­vel. A prog­ram során elsa­já­tít­ják a diá­kok az üzle­tek fel­épí­té­sé­nek kon­cep­ci­óit, ana­li­zál­ják őket, majd ezután (köszön­hetően a gyakorlat-orientált okta­tás­nak) képe­sek is lesz­nek kivi­te­lezni saját ötle­te­i­ket.

A 4 sze­mesz­tert magá­ban fog­laló kép­zés komp­lex tudást ad a hall­ga­tók szá­mára, ami által könnye­dén helyt áll­nak később,  a nem­zet­közi üzleti élet gya­kor­la­ti­lag bár­mely terü­le­tén.

A 2 éves prog­ram alatt heti rend­sze­res­ség­gel köve­tik egy­mást a kisebb-nagyobb cso­port mun­kák, eset­ta­nul­má­nyok, inter­disz­cip­li­ná­ris pro­jek­tek, így fel­ké­szítve a hall­ga­tó­kat a későbbi mun­ka­he­lyén fenn­álló integ­rá­ciós, és egyéb aka­dá­lyok könnyed leküz­dé­sére, keze­lé­sére.

 A prog­ram struk­tú­rája 

1–3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és válasz­tott tan­tár­gyak tel­je­sí­tése az aka­dé­mián
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

4. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön (3 hónap)
 • Záróvizsga

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett AP vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

 Top-Up Bachelor prog­ra­mok: 

 Hasonló kép­zé­sek: 

 További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa, Kép Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember