Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Retail Design-Fashion and Furniture Top-Up — VIA TEKO

furniture design girl making orange drawer Retail Design Fashion and Furniture Top Up  VIA TEKO
Alapinformációk
Képzés neve Top-Up Bachelor in Pattern Design-Fashion
Intézmény neve VIA TEKO University College
Intézmény helye Herning, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: 1. sze­mesz­ter: €5.500   2. sze­mesz­ter: €4.500   3. sze­mesz­ter: €5.500
Képzés kez­dés Szeptember
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • In Sync — Rethinking
 • Desing+Business
 • Architecture and his­tory of design
 • Sketching
 • 3D
 • Perception and expe­ri­ence
 • Theory of sci­ence
 • Sociology and trend
 • Store design
 • Space manage­ment
 • Consumer beha­vi­our
 • Ethnography and socio­logy
 • Graphic design
 • Concept design
 • Styling
 • The per­sonal exp­res­sion
 • The room of the future
Karrierlehetőségek
 • Retail desig­ner
 • Graphic desig­ner

A 1,5 éves Top-Up prog­ram az AP kép­zés gyakorlat-orientált szisz­té­má­ját foly­tatja, amely során a diá­kok rész­le­te­sen tanul­má­nyoz­zák a bol­tok belső design-ját és szer­ke­zeti fel­épí­té­sét. Az Innováció egyik kulcs­szava a prog­ram­nak, így kiemelt sze­rep jut a kre­a­ti­vi­tás­nak, illetve az ötlet­ge­ne­rá­lás effek­tív mód­sze­re­i­nek. Az éles pro­jek­tek és csa­pat­mun­kák során meg­ta­nul­ják a diá­kok a design folya­mat egé­szé­nek ellenőr­zé­sét, illetve kont­rol­lá­lá­sát.

 A prog­ram struk­tú­rája 

1–2. sze­mesz­ter

 • Kötelező és válasz­tott tan­tár­gyak tel­je­sí­tése az aka­dé­mián
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

3. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön (3 hónap)
 • Záróvizsga

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára Mester kép­zés kere­tein belül, Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés a Bolognai Rendszer része, az általa gyűj­tött ECTS kre­di­tek ala­pot nyújt­hat­nak tovább­ta­nu­lás­hoz Európaszerte. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val.

 Hasonló kép­zé­sek: 

 További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa, Kép Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember