Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Retail Management-Fashion and Furniture Top-Up — VIA TEKO

teko logo 300x173 Retail Management Fashion and Furniture Top Up  VIA TEKO
Alapinformációk
Képzés neve Top-Up Bachelor in Retail Management-Fashion and Furniture
Intézmény neve VIA TEKO University College
Intézmény helye Herning, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: 1. sze­mesz­ter: €5.500   2. sze­mesz­ter: €4.500   3. sze­mesz­ter: €5.500
Képzés kez­dés Szeptember
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • In Sync — Rethinking
 • Desing+Business
 • Retail mar­ke­ting
 • Retail loca­tion
 • CSR
 • Theory of sci­ence
 • Sociology and trend
 • Leadership and reta­i­ling
 • Sociology and con­su­mer beha­vi­our
 • Space manage­ment
 • Economics
 • Concept design
 • E-tailing
 • Purchasing and merc­han­dis­ing
 • Operations opti­mi­sa­tion
 • Change manage­ment
 • Applied HR in retail
 • Legal and com­merce
 • International retail
 • New retail app­ro­a­ches and media
Karrierlehetőségek
 • Retail manager
 • Space manager
 • Designer
 • HR manager

A 1,5 éves Top-Up prog­ram az AP kép­zés gyakorlat-orientált szisz­té­má­ját foly­tatja, amely segít a diá­kok szá­mára hidat képezni az ötle­tek és azok meg­va­ló­sí­tá­saik között. A prog­ram során kom­pe­ten­ciát sze­rez­nek a hall­ga­tók az üzle­tek belső design-ját illetően, bete­kin­tést nyer­nek a Space manage­ment terü­le­tére. Részletesen tanul­má­nyoz­zák továbbá a vásár­lói maga­tar­tást így segítve az üzle­tek kon­cep­ci­ó­já­nak opti­ma­li­zá­lá­sát. Végül de nem utolsó sor­ban a kép­zés szin­tén mély hang­súlyt fek­tet a saját beosz­tot­tak moti­vá­lá­sára, illetve a meg­fe­lelő mun­ka­kör­nye­zet meg­te­rem­té­sére, így kiszé­le­sítve a diá­kok kom­pe­ten­ci­á­ját az Emberi Erőforrások terü­le­tére is.

 A prog­ram struk­tú­rája 

1–2. sze­mesz­ter

 • Kötelező és válasz­tott tan­tár­gyak tel­je­sí­tése az aka­dé­mián
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

3. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön (3 hónap)
 • Záróvizsga

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára Mester kép­zés kere­tein belül, Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés a Bolognai Rendszer része, az általa gyűj­tött ECTS kre­di­tek ala­pot nyújt­hat­nak tovább­ta­nu­lás­hoz Európaszerte. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val.

 Hasonló kép­zé­sek: 

 További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa, Kép Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember