Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Robotics — AAU

Robotic Muscle 2 Robotics   AAU
Képzésinformációk
Képzés neve Bachelor of Robotics
Intézmény neve Aalborg University (AAU)
Intézmény helye Aalborg
Képzés hossza 6 sze­mesz­ter
Kreditek 180 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!
Képzés kez­dete Szeptember
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
  • Érett­ségi
  • Nyelvvizsga — TOEFL, IELTS vagy Cambridge
Karrier lehető­sé­gek
  • Development– and ser­vice engi­ne­ering
  • Specialist and pro­ject manager in pri­vate com­pa­nies and pub­lic orga­ni­sa­ti­ons

Ezen három fő kel­lékre épül az egész iparág, így a prog­ram első más­fél éve ezen terü­le­tek rész­le­tes elmé­leti és gya­kor­lati tanul­má­nyo­zá­sára kon­cent­rál. Az ala­pok elsa­já­tí­tása után a prog­ram utolsó sze­mesz­te­re­i­ben a robo­tok hasz­ná­lata és működ­te­té­sén lesz a hag­súly, mely a robo­tok éles tesz­te­lé­sét jelenti gyak­ran az egész­ség­ügyi szek­tor­ban (pl. Kórházakban).

A prog­ram struk­tú­rája

Szemeszter Téma
1. Fundamental mobile robo­tics
2. Manipulators and indust­rial robots
3. Manipulating the sur­roun­dings
4. Sensing the sur­roun­dings
5. Robot integ­ra­tion
6. Bachelor pro­ject (választ­ható)

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. A kép­zés része a Bolognai Rendszernek, a hall­gató a meg­szer­zett ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­hatja tanul­má­nyait a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kívánja foly­tatni tanul­má­nyait, a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is.

 

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

kep for­ras, Oldal Forrás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember