Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

A Scandinavian Education Agency (SCEDA)

sceda szolgaltatok A Scandinavian Education Agency (SCEDA)

A Scandinavian Education Agency (SCEDA) Dániában tovább­ta­nulni vágyó fia­ta­lok­nak segít az “új élet” elkez­dé­sé­ben. Szolgáltatásai közé tar­to­zik a tanács­adás és infor­má­ció nyúj­tás sze­mé­lye­sen és online, jelent­ke­zés lefoly­ta­tása (nyelvi tesz­tek szer­ve­zése) és segít­ség a dániai integ­rá­ci­ó­ban az első 3,5 évben! A SCEDA csa­pa­tát tapasz­talt szakértők alkot­ják, kik­nek több­sége ma is Dániában él.

A SCEDA, dániai felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek tel­jes körű magyar­or­szági kép­vi­se­le­tét látja el. A műkö­dés során folya­ma­to­san a dán okta­tási minisz­té­rium által fel­ál­lí­tott hiva­ta­los szten­der­dek (Code of Conduct) sze­rint műkö­dik, mely köve­tel­mé­nyeit, a nyúj­tott szol­gát­la­tá­sok sok­rétű­sé­gé­vel túl is tel­je­síti.

Az ügy­nök­sé­get olyan Dániában élő fia­ta­lok ala­pí­tot­ták, akik ren­del­kez­nek a dániai felsőok­ta­tási rend­szerre és helyi körül­mé­nyekre való rálá­tás­sal és tapasz­ta­lat­tal, mely az érdeklődők tájé­koz­ta­tá­sá­hoz elen­ged­he­tet­len. Ezen tapasz­ta­latra épülve jött létre a Scandinavian Education Agency, hogy szol­gál­ta­tá­sa­i­val minél könnyebbé tegye a jelent­ke­zés és integ­rá­ció mene­tét, továbbá, hogy min­dig hite­les, nap­ra­kész infor­má­ci­ó­val lássa el a jelent­kező diá­ko­kat.


A SCEDA díj­sza­bása és szol­gál­ta­tá­sai

A SCEDA szol­gál­ta­tá­sa­i­nak igény­be­vé­te­lé­hez egy egy­szeri kau­ciót kell fizetni, mely összeg tel­jes egé­szé­ben vissza­jár az első Dániában tel­je­sí­tett sze­mesz­ter után. A kau­ció összege 20 000 forint, melyet a banki átuta­lás­sal vagy a nyelvi tesz­tek során kész­pénz­ben lehet befi­zetni.

A kau­ció befi­ze­tése után a jelent­kező jogo­sulttá válik a SCEDA szol­gál­ta­tá­sa­ira, töb­bek között sze­mé­lyes kon­zul­tá­ci­ókra és infor­má­ció­ké­résre a jelent­ke­zéstől egé­szen az első Dániában eltöl­tött 3,5-ig.

A jelent­kező­nek továbbá lehető­sége van ingye­nes Oxford Online Placement nyelvi tesz­ten részt venni akár 3 alka­lom­mal.

A sike­res fel­vé­teli után elér­hetővé válik SCEDA Plus! szol­gál­ta­tás cso­ma­gunk, melyek kere­tein belül Dániában segí­tünk a sike­res integ­rá­ci­ó­ban ott élő mun­ka­tár­sa­in­kon keresz­tül.

A szol­gál­ta­tá­sok mind­egyike ingye­nes a Scandinavian Education Agency-n keresz­tül jelent­kező diá­kok szá­mára. Szolgáltatásainkról bőveb­ben ezen a lin­ken olvas­hat.


Master kép­zésre jelent­kezők szá­mára külön díj­sza­bás érvé­nyes, eze­kért keresse fel Álta­lá­nos Szerződési Feltételek vagy Master kép­zé­se­ket bemu­tató olda­lun­kat, eset­leg keresse mun­ka­tár­sa­in­kat.

A SCEDA ala­pí­tó­i­ról:

Pajkó Ferenc (CMO/CFO)
Former Ambassador of University College of Northern Denmark

E-mail: ferenc.pajko@sceda.eu

Telefon: (0045)52190065

Üdvöz­löm!

A UCN nagy­kö­ve­te­ként ren­ge­teg nem­zet­közi diák­kal talál­ko­zom itt Dániában. Az évek során azt figyel­tem meg (és saját bőrö­mön is tapasz­tal­tam), hogy a kiköl­töző diá­kok rend­kí­vül sze­gé­nyes isme­re­tek­kel érkez­nek meg “új éle­tük” szín­he­lyére. Nem tud­ják hol van a szál­lás, hol van a főis­kola, hogyan érde­mes köz­le­kedni, tele­fo­nálni, egy­ál­ta­lán hol érde­mes vásá­rolni?

A kez­deti idő­szak két leg­na­gyobb kér­dése a szál­lás, és a munka. Sokaknak az első hetek azzal tel­nek, hogy kere­sik azo­kat a helye­ket ahol egy­ál­ta­lán utána lehet járni hogy hol és hogyan lehet szál­lás­hoz jutni (legyen az bérelt lakás vagy kol­lé­gi­umi szoba).

Ez ter­mé­sze­te­sen nem a kiutazó diá­kok hibája, csu­pán azt jelzi hogy a Magyarországon ren­del­ke­zésre álló, onnan elér­hető infor­má­ció­mennyi­ség ala­csony.

Ezen a hiá­nyos­sá­gok meg­szün­te­té­sére hoz­tuk létre a SCEDA-t. Mi itt élünk, így friss helyi infor­má­ci­ók­kal tudunk ellátni Téged. Mivel mi is átél­tük a kez­det nehéz­sé­geit, ame­lyek­kel való­színű­leg Te is szem­be­sülni fogsz, célunk az, hogy eze­ket a kel­le­met­len­sé­ge­ket mini­ma­li­zál­juk, és hogy friss és hite­les infor­má­ciót köz­ve­tít­sünk a kül­föl­dön tovább­ta­nulni vágyó diá­kok­nak.”

Kovács Márton (Regional Director)

A 20. szá­zad végén kiszé­le­se­dett és elér­hetővé vált a világ a benne élők viszony­lag nagy részé­nek. A glo­ba­li­zá­ció követ­kez­té­ben nél­kü­löz­he­tet­lenné vál­tak a nem­zet­közi kap­cso­la­tok, és maga a nem­zet­közi “szín­té­ren” meg­szer­zett tapasz­ta­lat is. Legyen szó nyelv­tu­dás­ról, kül­földi intéz­mény dip­lo­má­já­ról, vagy csak egy másik kul­túra rész­le­te­sebb meg­is­me­ré­séről, ezek mind olyan isme­re­tek, ame­lyek rend­kí­vüli érték­kel bír­nak, és a meg­szer­zé­sükbe fek­te­tett idő és ener­gia biz­to­san meg­té­rül.

Amikor az ember egy időre kisza­kad meg­szo­kott kör­nye­ze­téből és bele­csöp­pen egy újba, mind­amel­lett, hogy meg­is­mer­heti saját magát, más nem­ze­ti­sé­gek gon­dol­ko­dás­mód­já­val és szo­ká­sa­i­val is talál­koz­hat. Megtanulja kezelni és áthi­dalni a kul­tu­rá­lis különb­sé­ge­ket és tel­je­sen új meg­kö­ze­lí­tési módo­kat is tanul­hat más nem­ze­tek szü­löt­te­itől. Ennek követ­kez­té­ben kiszé­le­se­dik a látó­me­zeje és fejlő­dik kom­mu­ni­ká­ciós képes­sége mely­nek min­den bizonnyal nagy hasz­nát fogja venni későbbi kar­ri­erje alatt.

A kül­földre köl­tö­zés — akkor is ha csak egy rövid időre tesszük — nem tar­to­zik a leg­könnyeb­ben kivi­te­lez­hető dol­gok közé, neve­ze­te­sen ha azt néz­zük, hogy a Skandináv álla­mok nem tar­toz­nak a Hazánkhoz leg­kö­ze­lebb eső helyek közé, illetve az olcsó­ság sem a leg­na­gyobb eré­nyük. Azonban a meg­sze­rez­hető tapasz­ta­lat és az EU-állampolgárokat is meg­il­lető ingye­nes köz­ok­ta­tás kár­pó­tolja a bele­fek­te­tett pénzt és ener­giát. Az adódó mun­ka­le­hető­sé­gek­nek és az ország jólé­ten ala­puló szo­ci­á­lis háló­já­nak köszön­hetően a mun­ka­ke­re­sés és a meg­él­he­tés nem nehe­zebb, mint más­hol Nyugat-Európában.

Egy ilyen lépés meg­va­ló­sí­tá­sá­val szám­ta­lan új lehető­ség kapu­ját nyit­hat­juk ki, így még szé­le­sebbre tárul előt­tünk a világ.”


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember