Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Kapcsolat — Elérhetőségek

BALANCE UNIVERSAL KFT.-

Scandinavian Education Agency

E-mail: info@sceda.eu
Telefon: (0036)30/510–98-04

SCEDA és StudyGuide iroda (kon­zul­tá­ciók):

1094 Budapest, Angyal utca 14–16. — TÉRKÉP

 

Kovács Márton
Magyarországi Képviselet Vezetője

E-mail: hunrelations@sceda.eu
Telefon: (0036)30/510–98-04 
Ügy­in­té­zés: jelent­ke­zés, nyelvi teszt,  infor­má­ció kérés,
sze­mé­lyes talál­kozó, pre­zen­tá­ció
 
Pajkó Ferenc
Marketing

E-mail:
 ferenc.pajko@sceda.eu
Telefon: (30)792‑5562 Ügy­in­té­zés: mar­ke­ting, part­ne­rek, pénzügyek,honlap, meg­je­le­nés
Samu Gizella
Ügy­ve­zető

E-mail: szamlazas@sceda.eu
Telefon: (0036)30–251-9951

Ügy­in­té­zés: pénz­ügyek, szám­lá­zás, köny­ve­lés

Cégnév és elér­hető­ség:
BALANCE UNIVERSAL KFT.
Scandinavian Education Agency

1113 Budapest,
Bartók Béla út 96.

 
  • Az online infor­má­ció­ké­rés gyors és meg­bíz­ható módja annak, hogy kap­cso­latba lép­jen a SCEDA-val és fel­te­gye a kér­dé­seit. Amennyiben tele­fo­non, sze­mé­lye­sen kívánná ugyan ezt meg­tenni, keresse elér­hető­sé­ge­in­ket a jobb felső sarok­ban elhe­lye­zett gombra kat­tintva. Az ön által meg­adott ada­to­kat, infor­má­ci­ó­kat bizal­ma­san kezel­jük, kivül­álló felek­nek át nem adjuk.
 

Információ kérés elkül­dése

 

 

A Balance Universal Kft. ada­tai:

Cégjegyzékszám: 01–09-945967

Cégbejegyzés idő­pontja: 2010.09.14.

Adószám: 22947310–2-43

Tárhelyszolgáltató: GigaHost


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember