Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Általános Szerződési Feltételek

Hatályban lévő doku­men­tum száma: 104/2012

Balance Universal Kft. a Scandinavian Education Agency és StudyGuide (továb­bi­ak­ban: SCEDA és StudyGuide) kizá­ró­la­gos tulaj­do­nosa.

A SCEDA, SCEDA Plus!, SCEDA DatabaseTM és egyéb SCEDA és StudyGuide logo-k a Balance Universal Kft. tulaj­do­nát képe­zik, melyek fel­hasz­ná­lása, fel­dol­go­zása, máso­lása a tulaj­do­nos elő­ze­tes hoz­zá­já­ru­lása nél­kül szi­go­rúan tilos.

A SCEDA és StudyGuide fenn­tartja magá­nak a jogot, hogy a jelen jogi nyi­lat­ko­za­tot és szerző­dési fel­té­te­le­ket része­i­ben, vagy egé­szé­ben, elő­ze­tes beje­len­tés nél­kül meg­vál­toz­tassa. A jelentős vál­to­zá­sok­ról a SCEDA és StudyGuide infor­mál­hatja a már meg­lévő ügy­fe­leit.

Mindenki, aki igénybe veszi a cég szol­gál­ta­tá­sait, saját felelős­ségre teszi azt, jelen Álta­lá­nos Szerződési Feltételek doku­men­tum mara­dék­ta­lan elfo­ga­dá­sá­val.

Adatvédelmi tájé­koz­ta­tónk itt érhető el

1.A hon­lap hasz­ná­la­tára vonat­kozó sza­bá­lyok

1.1 Honlapjaink (alol­da­la­kat is bele­értve) és szol­gál­ta­tá­sa­ink hasz­ná­la­tá­val egy idő­ben a fel­hasz­náló / ügy­fél / láto­gató az alábbi sza­bá­lyo­kat is fel­té­tel nél­kül elfo­gadja, és mara­dék­ta­la­nul betartja.

1.2 A www.sceda.eu, www.studyguide.eu hon­la­pok és az alol­da­lak tar­tal­má­ról:

A web­ol­da­la­kon talál­ható vala­mennyi infor­má­ció és leírás vala­mint az oldal gra­fi­kai és tech­ni­kai szer­ke­zete (bele­értve a SCEDA és StudyGuide logo­kat is) a Balance Universal Kft. kizá­ró­la­gos tulaj­do­nát képe­zik. Az 1999. évi LXXVI. tör­vény sze­rint szerzői jog­vé­de­lem alá esik, melyek fel­hasz­ná­lása, fel­dol­go­zása, máso­lása, ter­jesz­tése vala­mint táro­lása a tulaj­do­nos SCEDA és StudyGuide elő­ze­tes hoz­zá­já­ru­lása nél­kül, a szerzői jogok meg­sér­té­sét jelenti, mely jogi követ­kez­mé­nye­ket von maga után!

A SCEDA és StudyGuide sem­mi­lyen ter­mé­szetű felelős­sé­get nem vál­lal az Ön előtt meg­je­lenő hon­lap illetve az azon talál­ható köz­vet­len lin­kek által elért egyéb más hon­la­pok pon­tos­sá­gára, meg­bíz­ha­tó­sá­gára, aktu­a­li­tá­sára vagy tar­tal­mára vonat­ko­zóan. A web­lap, illetve az ott meg­ta­lál­ható infor­má­ciók, vagy más egyéb írott anya­gok hoz­zá­fé­ré­séből, illetve azok köz­ve­tett vagy köz­vet­len fel­hasz­ná­lá­sá­ból, hiá­nyos­ság­ból, fél­re­ér­hető­sé­géből eset­le­ges üzem­za­va­rá­ból eredő min­den­nemű káro­kért és/vagy vesz­te­sé­gért való felelős­sé­get a SCEDA és StudyGuide nem vál­lal.

2. SCEDA és StudyGuide

A Scnadinavian Education Agency dániai felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek kép­vi­se­le­tét látja el, míg a StudyGuide más euró­pai orszá­gok egyes intéz­mé­nye­i­nek kép­vi­se­le­tét látja el Magyarországon. A szerző­dött part­ne­rin­téz­mé­nyek fel­so­ro­lása itt érhető el. Ezen intéz­mé­nyek mind­egyike angol nyel­ven is tanul­ható prog­ra­mo­kat kínál, a leg­több eset­ben tan­díj­men­te­sen. A fel­vé­te­li­hez szük­sé­ges vég­zett­sé­gek és nyelvi isme­re­tek min­den szak ese­té­ben meg­ta­lál­ha­tóak az adott egye­tem hiva­ta­los hon­lap­ján. Minden eset­ben ez a mérv­adó.

Személyes-, tele­fo­nos– és inter­ne­tes tanács­adást nyújt az érdeklődők­nek az intéz­mé­nyek­kel, sza­kok­kal, egye­temi váro­sok­kal és az integ­rá­ci­ó­val kap­cso­lat­ban ügy­fe­lei szá­mára az egész fel­vé­teli folya­mat alatt. A kon­zul­tá­ciót elő­ze­tes idő­pont egyez­te­tés után lehet igénybe venni. Minden jelent­kező, aki befi­zeti a 15.000 (tizenöt-ezer) Forintos kau­ciót a Balance Universal Kft. szám­lá­jára, SCEDA és StudyGuide-ügyféllé válik, annak köz­ve­tí­té­sé­vel jelent­ke­zik dániai felsőok­ta­tásba (a kau­ci­ó­ról rész­le­te­sen lej­jebb, a 2.1.1.3-as pont­ban) (ügy­fél, továb­bi­ak­ban jelent­kező).

A SCEDA és StudyGuide vál­lalja, hogy a köz­ve­tí­té­sé­vel dániai felsőok­ta­tási intéz­mé­nyekbe jelent­kezni vágyó, Dániában elfo­ga­dott nem­zet­közi nyelv­vizs­gá­val még nem ren­del­kező ügy­fe­lek szá­mára  lehető­sé­get és helyet biz­to­sít, hogy a fel­vé­tel­hez elen­ged­he­tet­len nyelvi tesz­tet tegye­nek, amennyi­ben a meg­je­lölni kívánt intéz­mé­nyek vala­me­lyike elfo­gadja a tesz­tet. A tesz­ten való rész­vé­tel fel­té­tele a kau­ció befi­ze­tése, mely a hely­szí­nen vagy elő­ze­te­sen banki uta­lás­sal lehet­sé­ges.

Továbbá, min­den SCEDA és StudyGuide ügy­fél­nek lehető­sége van regiszt­rál­nia az apply.universityadmission.eu por­tá­lon, mely a SCEDA és StudyGuide által hasz­nált, külső nyil­ván­tartó rend­szer. A rend­szerbe fel­töl­tött sze­mé­lyes ada­tok és doku­men­tu­mok ellenőr­zésre kerül­nek a SCEDA és StudyGuide mun­ka­tár­sai által még a jelent­ke­zési határidő lejárta előtt és tájé­koz­tatja a rele­váns ügy­fe­let az ese­ten­ként esz­kö­zö­lendő vál­toz­ta­tá­sok­ról.

 

2.1 Szolgáltatásainkra vonat­kozó sza­bá­lyok

A SCEDA és StudyGuide szol­gál­ta­tá­sait igénybe vevő a felsőok­ta­tási tanul­má­nyok meg­kez­dé­sé­nek idő­pont­já­ban 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek­nek ren­del­kez­nie kell szülői bele­egye­zést iga­zoló doku­men­tum­mal, min­den más eset­ben a szol­gál­ta­tást kizá­ró­lag a tör­vé­nyes kép­vi­selő jelen­lé­té­ben lehet igénybe venni.

A SCEDA és StudyGuide a szol­gál­ta­tá­sa­i­kat igénybe vevő­kért sem­mi­lyen anyagi felelős­ség­gel nem tar­to­zik.

2.1.1 Jelentkezési fel­té­te­lek:

2.1.1.1 Jelentkezés Nyelvi Tesztre – Oxford Online Placement Test és TESA

A kül­földi felsőok­ta­tásba jelent­kező­nek a nyelvi tesztre  való jelent­ke­zési igé­nyéről leg­később 48 órá­val a vizsga kez­dete előtt tájé­koz­tatni kell a SCEDA és StudyGuide-ot az Online Jelentkezés Nyelvi Tesztre menü­pont­ban talál­ható jelent­kező­lap kitöl­té­sé­vel, vagy az info@sceda.eu címre kül­dött e-mail-el. Az e-mailnek tar­tal­maz­nia kell a követ­kező­ket: tel­jes név, szü­le­tési dátum, anya­nyelv, és a vizsga dátuma, melyen részt kíván venni. A fent jel­zett idő­pont után érkező jelent­ke­zé­se­ket a SCEDA és StudyGuide vissza­uta­sít­hatja. A nyelvi tesz­ten való rész­vé­tel fel­té­tele továbbá a befi­ze­tett Kaució (2.1.1.3), mely­nek bizony­la­tát a vizs­gán be kell mutatni, vagy azt a hely­szí­nen kész­pénz­zel befi­zetni. Az elmu­lasz­tott kau­ció befi­ze­tés követ­kez­té­ben a SCEDA és StudyGuide fenn­tartja a jogot a vizs­ga­ered­mé­nyek és bizo­nyít­vá­nyok vissza­tar­tá­sára.

2.1.1.2 Jelentkezés kül­földi tovább­ta­nu­lásra

Az álta­lunk kép­vi­selt intéz­mé­nyekbe való jelent­ke­zés sza­bá­lyai és fel­té­te­lei min­den eset­ben meg­egyez­nek az intéz­mé­nyek rele­váns szak­ja­ink ide­vágó sza­bá­lya­i­val. A jelent­ke­zés­hez jel­lemzően közép­is­ko­lai érett­ségi és az adott intéz­mény által elfo­ga­dott CEFR kom­pa­ti­bi­lis nem­zet­közi nyelv­vizsga vagy sike­re­sen tel­je­sí­tett Oxford Placement Test vagy TESA szük­sé­ges, illetve a leg­több szak ese­té­ben Matematika érett­ségi és meg­fe­lelő óra­szám. Ezen kívül szük­ség van moti­vá­ciós levélre min­den meg­je­lölt szakra és szak­tól függően refe­ren­cia leve­lekre. Ezek nél­kül a beju­tás nem lehet­sé­ges. (Egyes sza­ko­kon egyéb extra köve­tel­mé­nyek is elő­for­dul­hat­nak, melyekről rész­le­te­sen a szak­le­írá­sok­ban illetve az intéz­mé­nyek hiva­ta­los hon­lap­ján olvas­hat.) A fel­vé­teli kri­té­ri­u­mok intéz­mé­nyen­ként és sza­kon­ként eltér­nek, az irány­adó min­dig az intéz­mény hiva­ta­los hon­lap­ján vagy az intéz­ménytől szár­mazó köz­vet­len infor­má­ció.

Minden SCEDA és StudyGuide ügy­fél­nek lehető­sége van regiszt­rál­nia az apply.universityadmission.eu por­tá­lon, mely a SCEDA és StudyGuide által hasz­nált, külső nyil­ván­tartó rend­szer. A rend­szerbe fel­töl­tött sze­mé­lyes ada­tok és doku­men­tu­mok ellenőr­zésre kerül­nek a SCEDA és StudyGuide mun­ka­tár­sai által a jelent­ke­zési határidő lejárta előtt és tájé­koz­tatja a rele­váns ügy­fe­let az ese­ten­ként esz­kö­zö­lendő vál­toz­ta­tá­sok­ról. Az ide fel­töl­tött doku­men­tu­mok táro­lá­sá­ért az oldal üze­mel­tetője, a Dream Foundation tar­to­zik felelős­ség­gel.

A jelent­kező hoz­zá­já­rul a rend­szer­ben tárolt ada­ta­i­nak, jelent­ke­zési doku­men­tu­ma­i­nak az általa meg­je­lölt intéz­mé­nyek felé való továb­bí­tá­sá­hoz a SCEDA és StudyGuide által. A jelent­kező bün­tető­jogi felelős­sége tuda­tá­ban vál­lalja, hogy a SCEDA és StudyGuide szá­mára nyúj­tott sze­mé­lyes infor­má­ciók meg­fe­lel­nek a való­ság­nak. Az apply.universityadmission.eu por­tá­lon tör­ténő regiszt­rá­ció után a SCEDA és StudyGuide jelentkezés-kezelési szol­gál­ta­tá­sát veszi igénybe. A hon­la­pon regiszt­ráló ügy­fe­lek elfo­gad­ják jelen Álta­lá­nos Szerződési Feltételek doku­men­tum pont­jait és — amennyi­ben ez még nem tör­tént meg koráb­ban — a regiszt­rá­ció nap­já­tól szá­mí­tott leg­később öt mun­ka­na­pon belül befi­zeti a kau­ciót (2.1.1.3). A SCEDA és StudyGuide-hoz való jelent­ke­zés (e-mail vagy regiszt­rá­ció segít­sé­gé­vel) nem egyen­ér­tékű a felsőok­ta­tási intézmény(ek)be való jelent­ke­zés­sel és nem helyet­te­síti azt.

Az apply.universityadmission.eu por­tá­lon keresz­tül a SCEDA és StudyGuide-nak továb­bí­tott doku­men­tu­mo­kat (e-mailben vagy online űrlap segít­sé­gé­vel) a cég mun­ka­tár­sai ellenő­riz­he­tik és vál­toz­ta­tási javas­la­to­kat tehet­nek.

A doku­men­tu­mok továb­bí­tásra kerül­nek a meg­je­lölt intéz­mé­nyek­nek köz­vet­le­nül vagy a nem­zeti jelent­ke­zési por­tál segít­sé­gé­vel. A jelent­ke­zés helyes­sé­gé­nek ellenőr­zése a diák fel­adata és felelős­sége. A doku­men­tu­mo­kat a SCEDA és StudyGuide a tör­vé­nyi előí­rá­sok figye­lem­be­vé­te­lé­vel tárolja.

A jelent­ke­zés siker­te­len­sé­gé­ért a SCEDA és StudyGuide nem tar­to­zik felelős­ség­gel.

2.1.1.3 Jelentkezési kau­ció

A SCEDA kíná­la­tá­ban meg­ta­lál­ható Master, Bachelor, Academy Profession és Top-Up Bachelor szintű kép­zésre jelent­kezők egy­szeri 20.000 Forintos (azaz húsz­ezer Forintos) kau­ciót köte­le­sek fizetni amely összeg köz­ve­tí­tési díj­ként  és jelent­ke­zési biz­to­sí­ték­ként is szol­gál. Befizetése után a jelent­kezők­nek lehető­sége van TESA és Oxford Online Placement Test-en részt venni maxi­má­li­san három alka­lom­mal, továbbá elér­hetőek lesz­nek szá­mára a SCEDA és StudyGuide infor­má­ció­szol­gál­ta­tási, jelent­ke­zés­ke­ze­lési szol­gál­ta­tá­sai. A dániai szol­gál­ta­tá­sok ÁSZF-je itt.

Amennyiben a diák nem part­ne­rin­téz­ményt is meg kíván jelölni, úgy a kau­ció jelent­ke­zési díjra vál­to­zik, amely nem vissza­té­rí­tendő és összege 35 000 ft.

Az Egyesült Királyság-ba jelent­kezők szá­mára fenn­áll egy úgy­ne­ve­zett UCAS díj, mely az ang­liai és walesi jelent­ke­zési rend­szer díja. Ennek összege 1 szak meg­je­lö­lése ese­tén 18 GBP, több szak meg­je­lö­lése ese­tén 24 GBP. Ez a díj vissza nem térí­tendő.

A befi­ze­tett kau­ció össze­gét a SCEDA és StudyGuide az első, part­ne­rin­téz­mény­ben tel­je­sí­tett sze­mesz­ter után – amennyi­ben azt jelent­kező kérel­mezi (feb­ruár 1.-től már­cius 15.-ig) – tel­jes  összeg­ben  vissza­té­ríti.  Abban az eset­ben ha a jelent­kező  bár­mely  oknál  fogva nem végzi el az első sze­mesz­tert vagy bár­mi­lyen okból kifo­lyó­lag eláll a jelent­ke­zéstől, úgy a kau­ció nem jár vissza. ( köt­bér)

A vissza­té­rí­tés­hez szük­ség van: magyar­or­szági bank­szám­lára (csak ide végez­hető el a vissza­uta­lás) és feb­ruár 1-nél nem régebbi isko­la­lá­to­ga­tási iga­zo­lásra.

A kau­ció nem jár vissza és a SCEDA és StudyGuide szol­gál­ta­tá­sai elér­he­tet­lenné vál­nak, illetve a kau­ció nem jár  vissza ( köt­bér) ha a diák sike­res fel­vé­te­lét nem jelenti be hiva­ta­lo­san a SCEDA és StudyGuide-nak e-mail vagy online űrlap segít­sé­gé­vel az érte­sí­tést követő 3 héten belül.

Az átuta­lást az alábbi bank­szám­lára kér­jük tel­je­sí­teni

Balance Universal Kft. Unicredit Bank 10918001–00000062–58970029

FONTOS! A Megjegyzés rovat­ban a befi­ze­tés azo­no­sí­tá­sá­hoz  kér­jük fel­tün­tetni :

Kaució” Diák neve:

A szol­gál­ta­tás­ról szám­lá­t elekt­ro­ni­ku­san PDF for­má­tum­ban küld­ünk a jelent­kező által meg­adott e-mail címre. Amennyiben szám­lá­zási ada­tok eltér­nek a jelent­kező nevétől és lak­cí­métől, azt a jelent­kező felelős­sége külön e-mailben jelezni a SCEDA és StudyGuide részére az info@sceda.eu címen. 

Számlázással, befi­ze­té­sek­kel, kau­ció vissza­uta­lá­sá­val kap­cso­la­tos ügyek­ben elér­hető­ség és ügy­in­té­zés:

Balance Universal Kft.

Samu Gizella

szamlazas@sceda.eu

+36 30 251–99-51

2.1.1.4 Jelentkezési doku­men­tu­mok

A SCEDA és StudyGuide-hoz való jelent­ke­zés két­fé­le­képp tör­tén­het: az apply.universityadmission.eu hon­al­pon tör­ténő regiszt­rá­ci­ó­val és a szük­sé­ges doku­men­tu­mok fel­töl­té­sé­vel, vagy az info@sceda.eu vagy info@studyguide.eu címre kül­dött e-mail-el (amely tar­tal­mazza a jelent­kező nevét, tele­fon­szá­mát, e-mail címét és jelent­ke­zési pri­o­ri­tá­sait az intéz­mé­nyek és sza­kok meg­ne­ve­zé­sé­vel), a hiva­ta­los (orszá­gok által meg­sza­bott) jelent­ke­zési határidő előtti 7. napon 24:00-ig  köze­lező a SCEDA és StudyGuide ren­del­ke­zé­sére bocsáj­tani hiány és hiba nél­kül. Az ez idő után beér­ke­zett jelent­ke­zé­se­kért és elkül­dött doku­men­tu­mok továb­bí­tá­sá­ért felelős­sé­get nem vál­lal a SCEDA és StudyGuide.

A fel­vé­te­li­hez szük­sé­ges sze­mé­lyes ada­to­kat tar­tal­mazó doku­men­tu­mok ren­del­ke­zé­sünkre bocsáj­tá­sá­val egy idő­ben a jelent­kező bün­tető­jogi felelős­sé­gé­nek tuda­tá­ban elis­meri, hogy azok tar­talma tel­jes mér­ték­ben meg­fe­lel a való­ság­nak.

A jelent­ke­zési doku­men­tu­mok a követ­kezők:

  • Igazolványkép (1 db)
  • Dokumentumok közép­is­ko­lai ered­mé­nyekről (Érett­sé­gi­zet­tek ese­té­ben: 11 – 12. évvége illetve az érett­ségi osz­tály­za­tai. A jelent­ke­zés pil­la­na­tá­ban érvé­nyes érett­sé­gi­vel még nem ren­del­kezők­nek: 11. év végi és 12. fél­évi  osz­tály­za­tok). A doku­men­tum­nak angol nyelvű­nek kell len­nie, és hite­le­sít­tetni kell az okta­tási intéz­mény által. (Pecsét, alá­írás.)
  • Hivatalos doku­men­tum máso­lata, amely az angol nyelv­vizsga meg­szer­zé­sét iga­zolja. (Oxford Placement Test ese­tén ezt a SCEDA biz­to­sítja)
  • Angol nyelvű moti­vá­ciós levél
  • Felvételi ered­mé­nyek
  • Referencia levél
  • Bizonyítványok
  • Egyéb, intéz­mény spe­ci­fi­kus doku­men­tu­mok (pl. hiva­ta­los for­dí­tá­sok, anya­könyvi kivo­nat stb.)

Az emlí­tett doku­men­tu­mok mind­egyi­két PDF for­má­tum­ban kell a rend­szerbe fel­töl­teni.

A felsőok­ta­tásba jelent­kezők a jelent­ke­zés folya­mán maxi­mum 6 sza­kot jelöl­het­nek meg.

További doku­men­tu­mok, melyek részei az ÁSZF-nek

SCEDA — Tesztszabályzat Nyelvi Teszten Résztvevőknek (PDF)


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember