Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Roskilde

Roskilde
Roskilde city hall 300x225 Roskilde
Ország Dánia
Régió Sjaelland
Lakosság 46 292 fő
Weboldal www.visitroskilde.com
Elhelyezkedés
roskilde 285x300 Roskilde
Roskilde a Google Térképen

Elhelyezkedés és tör­té­ne­lem

A város Koppenhágától 30 km-re nyu­gatra fek­szik, a Sjaelland szi­get keleti részén. Történészek sze­rint első temp­lo­mát Kékfogú Harald (igen, róla kapta nevét a Bluetooth) épí­tette, de a város még ennél is régebbre, egé­szen a 6. szá­za­dig ere­dez­tet­hető vissza. Temploma a későb­bi­ek­ben is nagy sze­re­pet kapott: 1080-ban püs­pök­ségi stá­tust kapott. A mai kated­rá­lis elődje 1170-ben épült, majd a keres­ke­de­lem egé­szen az 1500-as éve­kig az ország leg­fon­to­sabb váro­sává tette. A 16. szá­zad­ban bekö­vet­kező refor­má­ció és a 17. szá­zadi pes­tis­jár­vány miatt sokat vesz­tett a jelentő­sé­géből, de az 1847-ben épült vas­út­ál­lo­mása újból köz­ponttá tette.

Közlekedés

A város saját rep­tere ugyan nem fogad nem­zet­közi jára­to­kat, de vas­út­ál­lo­mása és Koppenhágához való közel­sége könnyen meg­kö­ze­lít­hetővé teszik.

Oktatás

A város­ban a Zealand Institute of Business and Technology és a Roskilde University kínál angol nyelvű, tan­díj­men­tes kép­zé­se­ket.

Látványosságok

A tele­pü­lés egyik leg­fon­to­sabb lát­ni­va­lója a már több­ször emle­ge­tett kated­rá­lis, vala­mint a Roskilde fjord men­tén talál­ható múzeum, mely­ben viking hajó­kat mutat­nak be. Szintén jelentős nép­szerű­ség­nek örvend a Roskilde múzeum, a kirá­lyi palota, vala­mint az apát­ság is.

Szórakozási lehető­sé­gek, prog­ra­mok

A könnye­debb szó­ra­ko­zást ked­velők­nek sem kell meg­ijed­niük: az 1971 óta meg­ren­de­zésre kerülő Roskilde Festival Európa egyik leg­na­gyobb zenei ese­mé­nye, melyen a rock, metal, hip-hop, elec­tro­ni­kus, dance és a világ­zene ked­velői is meg­ta­lál­ják a ked­ven­ce­i­ket.  Az ese­ményt rend sze­rint ado­má­nyok­ból ren­de­zik, hely­szí­nén gyak­ran kiál­lí­tá­so­kat, bol­ha­pi­a­co­kat ren­dez­nek.

További cik­ke­ink Dániáról:

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a város­sal kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

Vissza a váro­sok lis­tá­já­hoz


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember