Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

SCEDA Koppenhágában

Mostantól a SCEDA-t igénybe vevők­nek lehető­sé­gük van jelent­kezni Dánia leg­na­gyobb, öt kam­puszt magá­ban fog­laló főis­ko­lá­jára, a CPH Business Academy–re.

A CPH Business Academy tag­jai a Business Academy Copenhagen North, a Niels Brock, a Copenhagen Hospitality College és a North Zealand Technical College. Ezen intéz­mé­nyek össze­ol­va­dá­sá­ból lét­re­jövő aka­dé­mia 10 angol nyelvű kép­zést kínál külön­böző üzleti, infor­ma­ti­kai és bio­tech­no­ló­giai szak­irá­nyok­ban.

Az aka­dé­mián tanuló diá­kok­nak (jelen­leg 8000 fő a világ min­den pont­já­ról) lehető­sé­gük van tovább­ta­nulni vagy ven­dég­sze­mesz­te­re­ket eltöl­teni világ­szerte az intéz­mény közel 100 part­ner egye­te­mén és főis­ko­lá­ján amely további nem­zet­közi kap­cso­la­tok kiépí­té­sére ad remek lehető­sé­get.

A sza­kok álla­mi­lag támo­ga­tot­tak így a hall­ga­tók­nak nem szük­sé­ges tan­dí­jat fizet­niük.

 SCEDA Koppenhágában

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember