Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

SCEDA Szobák regisztráció

 
  • A SCEDA Szobák csak Aalborg váro­sá­ban érhetőek el, és szá­muk limi­tált. A város köz­vet­len köz­pont­já­ban, 5 db ven­dég­szoba áll a fel­vett diá­kok ren­del­ke­zé­sére, 75 DKK/éjszaka/fő áron. Ezt az árat a kiadó ház szabja meg, ezen a SCEDA-nak nincs haszna. Az ár meg­egye­zik a város mel­letti kem­ping árak­kal, így ez remek válasz­tás lehet azok­nak akik ugyan­olyan áron, jobb minő­ségű szál­lást sze­ret­né­nek maguk­nak a kez­de­tek­ben. A szo­bák maxi­mum 1 hóna­pig érhetőek el, addig amíg a diák nem talál magá­nak állandó szál­lást. A szo­bák igény­be­vé­te­lé­nek joga váró­lista alap­ján műkö­dik, a regiszt­rá­ció leadá­sá­nak idő­pont­já­nak figye­lembe véte­lé­vel. A szo­bák (3 egy ágyas, és 2 fran­cia­ágyas) augusz­tus köze­pétől érhetőek el, és ven­dég­szo­bák­ról lévén szó, közös kony­há­val és fürdő­vel ren­del­kez­nek. Egy dupla ágyas szoba ára 150 DKK/éjszaka és maxi­mum 2 fő lak­hat benne. Minden itt lakó­nak ren­del­kez­nie kell saját ágy­nemű­vel, ellen­kező eset­ben annak bér­leti díja 50 DKK/éjszaka/fő.
 

Verification

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember