Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

SCEDA Vidéki Előadások Február

Miskolc, Debrecen, Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes, Csongrád
A Scandinavian Education Agency ország­járó előadás-sorozatot indít Február 5.-én, mely­nek során vidéki közép­is­ko­lá­kat, gim­ná­zi­u­mo­kat kere­sünk fel. A pre­zen­tá­ciók Február 5. és 8.-a között, Kelet és Dél-Kelet Magyarország több váro­sá­ban lesz­nek meg­tartva.

Az előa­dá­sokra az adott intéz­mény min­den diák­ját sze­re­tet­tel vár­juk, hogy meg­is­mer­ked­hes­sen dániai tovább­ta­nu­lási lehető­sé­ge­i­vel.

Az alábbi váro­so­kat láto­gat­juk meg, ahol igény sze­rint sze­mé­lyes talál­ko­zás és tanács­adás is lehet­sé­ges! Jelentkezés itt!
Városok: Miskolc, Debrecen, Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes, Csongrád

Az előa­dá­sok pon­tos hely­szí­nei és idő­pont­jai:

Vidéki Prezentációk  PDF


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember