Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Signature Page elküldése nem csak postán!

Az optagelse-n kapott Signature Page-ket van lehető­ség nem pos­tán, hanem scann­elve online elkül­deni a dán intéz­mé­nyek­nek. Az alábbi táb­lá­zat­ban össze­szed­tük, melyik intéz­mény milyen lehető­sé­get biz­to­sít.signature page kep Signature Page elküldése nem csak postán!

A Signature Page-ket dátu­mozva, alá­írva és (SCEDA-s diá­kok­nak) SCEDA fel­irat­tal ellátva kell fel­töl­teni min­den eset­ben! Csak PDF for­má­tumú doku­men­tu­mo­kat fogad­nak el. Minden Signature Page-nek külön PDF fájl­nak kell len­nie.

További infor­má­ció a Signature Page-el és Optagelse-vel kap­cso­lat­ban…

Intézmény Online kül­dés  Megjegyzés
University College of Northern Denmark (UCN) LINK  
Business Academy Aarhus (BAAA) LINK Agent lis­tá­ból válaszd ki a SCEDA-t. Név, szü­le­tési dátum szük­sé­ges.
Következő olda­lon jel­szó: Signaturepage
Harmadik olda­lon fel­töl­tés.
 AU LINK
 
Danish Academy of Business and Technology (Dania) E-mailben: 
admissions@eadania.dk
 PDF csa­tol­mány­ként, doku­men­tum neve: saját név, tárgy: Signature Page ‘NÉV
Lillebaelt Academy (EAL) E-mailben:
optagelseshotline@ucl.dk
Egyszerre csak egyet! PDF csa­tol­mány­ként, doku­men­tum neve: saját név, tárgy: Signature Page ‘NÉV
 

További kér­dé­sek: Online Információkérés


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember