Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Dániai Felsőoktatási Hírlevél

Sikeresen fel­irat­koz­tál!hirlevel Dániai Felsőoktatási Hírlevél

Regisztrálva vagy a Dániai Felsőoktatás hír­le­vél lis­tá­ján így folya­ma­to­san infor­málva leszel a dániai tovább­ta­nu­lási lehető­sé­gekről.

E-mail címedre meg­erő­sítő leve­let küld­tünk, ha ez nem érke­zett meg, ismé­teld meg a fel­irat­ko­zást!

Böngészd hon­la­pun­kat, a bal oldali menü segít­sé­gé­vel min­den fon­tos infor­má­ció ren­del­ke­zé­sedre áll Dániával kap­cso­lat­ban!

Amennyiben sze­mé­lyes kér­dé­sed lenne, vagy vala­mit nem találsz, eset­leg nem egy­ér­telmű, vedd fel velünk a kap­cso­la­tot!

Online Információ Kérés

←Visszatérés a Főoldalra


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember