Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Sikeres felvételi bejelentése

Ha fel­vet­tek kül­földi egye­temre, töltsd ki az alábbi űrla­pot.

 
  • Az űrlap hasz­ná­la­tá­val be tudja jelenti sike­res fel­vé­te­liét a SCEDA és StudyGuide szá­mára. Ez azért fon­tos, mert ez szük­sé­ges a SCEDA szol­gál­ta­tá­sa­i­nak igény­be­vé­te­lé­hez, és ahhoz hogy sze­mélyre sza­bot­tabb szol­gál­ta­tást tud­junk nyúj­tani. Ez a beje­len­tés fel­té­tele a kau­ció vissza­igény­lé­sé­nek is.
 

Bejelentés elkül­dése

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember