Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Slagelse

Slagelse
Ország Dánia
Régió Sjaelland
Lakosság 31 682 fő
Weboldal www.slagelse.dk/
Elhelyezkedés
slagelsejo 300x295 Slagelse
Slagelse a Google tér­ké­pen

Elhelyezkedés és tör­té­ne­lem

Slagelse a Sjaelland régió nyu­gati részén elhe­lyez­kedő kis­vá­ros. Nagyságrendileg 100 kilo­mé­terre, dél­nyu­gatra talál­ható az ország fővá­ro­sá­tól, Koppenhágától.

A 11. szá­zad­ban rend­kí­vül fon­tos keres­ke­delmi köz­pont volt. Szintén ebben az idő­szak­ban épült a város első temp­loma is, de leg­ré­gebbi műem­léke még­sem ez: egy viking erő­dít­mény is meg­ta­lál­ható a közel­ben.

A város­ban éve­ken keresz­tül tanult a híres dán mese­mondó és író Hans Christian Andersen, de a maga korá­ban “kel­le­met­len­nek” titu­lálta azt.

Közlekedés

A tele­pü­lés köz­vet­len kap­cso­lat­tal ren­del­ke­zik az E20 autó­pá­lyá­hoz, így autó­val könnye­dén meg­kö­ze­lít­hető. Vonatállomásáról 20 per­cen­ként indul­nak jára­tok a fővá­ros felé, melyek nem egész egy óra alatt meg is érkez­nek Koppenhágába.

Látványosságok

A város leg­főbb lát­vá­nyos­sá­gai a helyi múzeum, a már koráb­ban emlí­tett, Trelleborg nevet viselő viking erő­dít­mény és kör­kas­tély, illetve a város cso­dá­la­tos kert­jei, köz­te­rei is.

Szórakozási lehető­sé­gek, prog­ra­mok

Mivel a város rend­kí­vül közel fek­szik Koppenhágához, a kikap­cso­lódni vágyók­nak érde­mes ellá­to­gat­niuk a fővárosba,de Slagelse is remek szó­ra­ko­zási lehető­sé­ge­ket kínál tucat­nyi étter­mé­vel és bár­já­val.

További cik­ke­ink Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a város­sal kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

Vissza a váro­sok lis­tá­já­hoz


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember