Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Software Development — BAAA

ID 100138668 300x300 Software Development   BAAA
Képzésinformáció
BA Degree in Software Development (Top-Up)
Business Academy Aarhus (BAAA)
Aarhus, Dánia
3 sze­mesz­ter
90 ECTS
Angol nyelvű
EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €14.800
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €150 (EU-s diá­kok­nak is)
Kezdés: szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
  • System Developer
  • Back-end Developer
  • System Integrator
  • Applications Architect
  • Systems Architect

A más­fél éves (3 sze­mesz­te­res) Software Development Top-Up szak főként a Computer Science AP-képzésre épít. Mindazonáltal más szak­irá­nyos BA vég­zett­ség­gel is el lehet kez­deni a kur­zust és más­fél év alatt újabb BA dip­lo­mát sze­rezni.

A prog­ram főként nagy­mé­retű IT rend­sze­rek, adat­bá­zi­sok épí­té­sére és fej­lesz­té­sére illetve szé­les kör­ben elter­jedt prog­ra­mo­zási metó­du­sok alkal­ma­zá­sára fóku­szál.

A prog­ram struk­tú­rája

Ez a prog­ram 6 köte­lező modul­ból és egy gya­kor­lati idő­szak­ból áll. A máso­dik sze­mesz­ter folya­mán spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is van lehető­ség. A har­ma­dik sze­mesz­ter végén a gya­kor­lat után kerül sor a záró­vizs­gára.

Kötelező Tantárgyak Választható Tantárgyak Addíciós modul
Test  Security Theory of Science
System Integration Project Management Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
Contract Based Development
Development of Large sys­tems
Databases for Developers

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok az euró­pai felsőok­ta­tás­ban. Abban az eset­ben ha a friss dip­lo­más nem kívánja foly­tatni tanul­má­nyait, a meg­szer­zett BA dip­lo­má­val a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni.

Hasonló kép­zé­sek:

Computer Science

Multimedia Design and Communication

Export and Technology Management

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, Kép Forrása,


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember