Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Software Development — CPH Business

 ID 10033787 300x225 Software Development  CPH Business
Képzés Információk
Képzés neve Bachelor Degree in Software Development (Top-Up)
Intézmény neve Copenhagen Business Academy
Intézmény helye Koppenhága, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak:
1–2. sze­mesz­ter: €4.700/szemeszter; 3. sze­mesz­ter: €3.400
Képzés kez­dés 2013. szep­tem­ber
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Főbb Témakörök
 • Databases
 • System Integration
 • Contract Based System Development
 • Project Management
 • Large-Scale IT Systems
Karrierlehetőségek
 • System Developer
 • System Architect
 • Application Architect
 • Programmer
 • System Integrator
 • IT Consultant
 • Project Manager
 • System Constructor
 • Web Developer
 • Software Engineer

 A más­fél éves kép­zés kihí­vá­sok elé állítja a hall­ga­tó­kat töb­bek között a szá­mí­tás­tech­ni­kai rend­sze­rek, a kom­mu­ni­ká­ciós és koor­di­ná­ciós fel­ada­tok, vala­mint a prog­ra­mo­zás terü­le­tén. Ez az első­sor­ban infor­ma­ti­kai szak a Computer Science AP kép­zésre épít és fej­leszti tovább az ott tanul­ta­kat. Míg az AP prog­ram a prog­ra­mo­zás alap­jait fek­teti le, itt már inkább glo­bá­lis méretű rend­sze­rek fel­épí­té­sére helye­zik a hang­súlyt.

A prog­ram struk­tú­rája

A prog­ram három sze­mesz­tert ölel fel, min­den sze­mesz­ter külön­böző témákra épül, és tel­je­sí­té­sé­vel 30 ECTS pont sze­rez­hető.

1. Szemeszter 2. Szemeszter 3. Szemeszter
Databases for System Developers Systems Integration Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
Contract Based Systems Development Development of Big Systems Záróvizsga
Test Project Management

FIGYELEM! A min­den évben meg­vá­sá­ro­landó, tanul­má­nyok­hoz szük­sé­ges köny­vek és egyéb kiegé­szítők ára nagy­já­ból € 300–500.

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára mes­ter kép­zés kere­tein belül, mind Dániában, és kül­föl­dön.
Természetesen a mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett BA dip­lo­má­val.

Hasonló kép­zé­sek:

Web Development Top-Up BA
E-Concept Development Top-Up BA
Computer Science AP Degree

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, kep forrasa1


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember