Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Software Development — KEA

 ID 10080421 300x199 Software Development  KEA
Alapinformaciók
Képzés neve Bachelor Degree in Software Development (Top-Up)
Intézmény neve Copenhagen School of Design and Technology (KEA)
Intézmény helye Koppenhága, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak:
€ 16.050
Képzés kez­dés feb­ruár és szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
 • Software Developer
 • Software Analyst
 • Software Coordinator
 • Software Programmer
 • IT Consultant
 • Project Manager
 • Quality Assurance Analyst

A Software Development kép­zés első­sor­ban arra szol­gál, hogy maga­sabb szintre emelje a Computer Science AP dip­lo­má­val már ren­del­kező hall­ga­tó­kat. Megtanítja a hall­ga­tót hogyan ter­vez­zen meg és épít­sen fel nagy infor­ma­ti­kai rend­sze­re­ket. A kép­zés­nek olyan ele­me­i­vel talál­koz­hat mint pél­dául az adat­bá­zi­sok, szerző­dé­sek, tesz­tek, rend­szer fej­lesz­tés és integ­rá­ció vala­mint pro­ject manage­ment.

A PROGRAM STRUKTÚRÁJA

1–2. sze­mesz­ter

 • Databases for sys­tem devel­op­pers”
 • Test”
 • System integ­ra­tion”
 • Development of large sys­tems”
 • Választható tan­tár­gyak

3. sze­mesz­ter

 • Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
 • Záróvizsga

FIGYELEM! A min­den évben meg­vá­sá­ro­landó, tanul­má­nyok­hoz szük­sé­ges köny­vek és egyéb kiegé­szítők ára nagy­já­ból € 300–500.

TOVÁBBTANULÁS ÉS ELHELYEZKEDÉS

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok bár­hol az euró­pai felsőok­ta­tás­ban. Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is.

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció 

JELENTKEZÉS A SZAKRA

oldal for­ras, kep forrasa1,


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember