Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Software Development — UCN

software development nagyito password1 Software Development  UCN
Képzés Információk
Képzés neve Bachelor Degree in Software Development (Top-Up)
Intézmény neve University College of Northern Denmark (UCN)
Intézmény helye Aalborg, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak:
 1–2. sze­mesz­ter: €4.700/szemeszter; 3. sze­mesz­ter: €3.400
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj:
€100 (EU-s diá­kok­nak is!)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Főbb Témakörök
 • Databases
 • System Integration
 • Innovation
 • Design
 • Mid– and Large-Scale IT Systems
Specializációk
 • Project manage­ment
 • Security
 • Philosophy of Science
Karrierlehetőségek
 • System Developer
 • System Desidner
 • Programmer
 • System Planner
 • IT Consultant
 • Project Manager
 • System Constructor
 • Web Developer
 • Software Engineer

A más­fél éves Top-Up prog­ram első­sor­ban a Computer Science AP kép­zés foly­ta­tá­sa­ként aján­lot. A szak a nagy, glo­bá­lis méretű infor­ma­ti­kai rend­sze­rek fej­lesz­tési pro­jectje­ire helyezi a hang­súlyt. Bemutatja azok prog­ra­mo­zá­sá­nak folya­ma­tát egé­szen a kez­de­tektől fogva az átadá­sig és későbbi fel­ügye­le­té­nek leg­fon­to­sabb moz­za­na­tait. Széleskörű szak­mai tudást biz­to­sít mind elmé­leti és gya­kor­lati szem­pont­ból a soft­ware fej­lesz­tés terü­le­tén belül.

A prog­ram struk­tú­rája

A prog­ram három sze­mesz­tert ölel fel, min­den sze­mesz­ter külön­böző témákra épül. Egy sze­mesz­ter tel­je­sí­té­sé­vel 30 ECTS pont sze­rez­hető.

1–2. sze­mesz­ter

 • Databases for Developers
 • Design by Contract
 • Innovation
 • Test
 • System Integration
 • Developing Large-scale System

3. sze­mesz­ter

 • Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
 • Záróvizsga (3. sze­mesz­ter vége)

FIGYELEM! A min­den évben meg­vá­sá­ro­landó, tanul­má­nyok­hoz szük­sé­ges köny­vek és egyéb kiegé­szítők ára nagy­já­ból € 300–500.

Felvételi Követelmények

A szak első­sor­ban a már dip­lo­má­val (AP vagy BA) ren­del­kezők­nek nyújt lehető­sé­get hogy más­fél év alatt egy nem­zet­közi, angol nyelvű Bachelor dip­lo­mát kap­ja­nak. A fel­vé­teli köve­tel­mé­nyek közé tar­to­zik a szak­irá­nyú dip­loma meg­léte. Ezek a szakok/szakirányok a követ­kezők:

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára Mester kép­zés kere­tein belül, Dániában és kül­föl­dön egy­aránt. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett BA dip­lo­má­val.

Hasonló kép­zé­sek:

Web Development Top-Up BA
E-Concept Development Top-Up BA
Computer Science AP Degree

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, kep forrasa1


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember