Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Sport Management — CPH Business

 ID 10066001 300x225 Sport Management  CPH Business
Képzés Információ
Képzés neve Bachelor Degree in Sport Management (Top-Up)
Intézmény neve Copenhagen Business Academy
Intézmény helye Koppenhága, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak:
1–2. sze­mesz­ter: €4.300/szemeszter; 3. sze­mesz­ter: €3.400
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Főbb Tantárgyak
 • Sport Industry
 • Sport Marketing
 • Sponsorships and Fundraising
 • Sport Management (Strategy, Organisation and Management Theories)
 • Sport Economics
 • Methods and Research in Sports
 • Sport Law, Sport and Risk Management
Karrierlehetőségek
 • Sports Consultant
 • Sport Event Planner
 • Key Account Manager
 • Sports Development Planner
 • Hallinspector
 • Marketing and Event Coordinator
 • Project Manager

Ez a más­fél éves Top-Up prog­ram elka­la­u­zolja a hall­ga­tó­kat a nem­zet­közi sport iparág rej­tel­me­ibe, ahol töb­bek között a külön­böző gaz­da­sági, mar­ke­ting, jogi és kom­mu­ni­ká­ciós model­lek elsa­já­tí­tá­sá­val és alkal­ma­zá­sá­val készíti fel a diá­ko­kat az üzleti élet­ben való sike­res elhe­lyez­ke­désre.

A prog­ram struk­tú­rája

A prog­ram három sze­mesz­tert ölel fel, min­den sze­mesz­ter külön­böző témákra épül, tel­je­sí­té­sük­kel sze­mesz­te­ren­ként 30 ECTS pont sze­rez­hető meg.

1–2. sze­mesz­ter

 • Kötelező tan­tár­gyak tel­je­sí­tése az üzleti aka­dé­mián

3.szemeszter

 • 6 hóna­pos szak­mai gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön
 • Záróvizsga

FIGYELEM! A min­den évben meg­vá­sá­ro­landó, tanul­má­nyok­hoz szük­sé­ges köny­vek és egyéb kiegé­szítők ára nagy­já­ból € 300–500.

Felvételi Követelmények:

A szak első­sor­ban a már dip­lo­má­val (AP vagy BA) ren­del­kezők­nek nyújt lehető­sé­get hogy más­fél év alatt egy nem­zet­közi, angol nyelvű Bachelor dip­lo­mát kap­ja­nak. A fel­vé­teli köve­tel­mé­nyek közé tar­to­zik a szak­irá­nyú dip­loma meg­léte. Ezek a szakok/szakirányok a követ­kezők:

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára mes­ter kép­zés kere­tein belül, Dániában és kül­föl­dön egy­aránt. Mivel a kép­zés a Bolognai Rendszer része, az általa gyűj­tött ECTS kre­di­tek ala­pot nyújt­hat­nak tovább­ta­nu­lás­hoz Európaszerte. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val.

Hasonló kép­zé­sek:

International Hospitality Management
International Sales and Marketing Management

További infor­má­ció

Jelentkezés a kép­zésre

 

oldal for­ras, kep for­rasa

/tr


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember