Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Stand-by opció veszélyei az Optagelse-n

A több pri­o­ri­tás­sal ren­del­kező diá­kok ese­té­ben nem fel­tét­le­nül érde­mes hasz­nálni az úgy­ne­ve­zett Stand-By opciót, ugyanis egy ilyen váró­lis­tás hely elfo­ga­dása ese­tén az összes ala­cso­nyabb pri­o­ri­tású jelö­lés érvé­nyét veszíti, és a továb­bi­ak­ban nem veszik figye­lembe.

Az opció hasz­ná­lata akkor aján­lott, hogy ha min­den­kép­pen egy spe­ci­fi­kus sza­kon sze­ret­nénk tovább­ta­nulni, és ezért akár egy évet haj­lan­dóak vagyunk várni.

Ha kér­dé­sed merült fel, lépj velünk kap­cso­latba, vagy olvasd el magyar nyelvű leírá­sun­kat az optagelse-ről.

Mit tegyünk, ha vissza sze­ret­nénk vonni a Stand-by jelent­ke­zé­sünk?

Ebben az eset­ben azo­kat a jelent­ke­zé­se­ket, ame­lyek­nél törölni sze­ret­nénk a stand-by opciót, újra kell kül­deni. Ez a követ­kező­kép­pen tör­té­nik:

1. Lépjen be az Optagelse jelent­ke­zési por­tálra a saját pro­fil­jába. (A saját pro­fil meg­nyi­tása csak akkor lehet­sé­ges, ha már regiszt­rál­tunk a www.optagelse.dk jelent­ke­zési hon­la­pon. Ez eset­ben a rend­szer által a regiszt­rá­ció meg­tör­tén­te­kor kikül­dött e-mailben talál­ható a sze­mé­lyes pro­fi­lunk meg­nyi­tá­sá­hoz szük­sé­ges link.

2. A pro­fil­ban talál­ható négy fül közül kat­tint­sunk a harmadik,‘Choice of edu­ca­tion prog­ramme‘ neve­zetű fülre.

3. Itt a ‘trash’ gombra kat­tintva töröl­nünk kell a törölni kívánt stand-by –os jelent­ke­zé­se­ket.

4. Ezek után újra ki kell válasz­ta­nunk a lis­tá­ból a prog­ra­mot, és jelent­kezni rá. A Signature Page –et nyom­ta­tás, alá­írás, dátu­mo­zás és ‘SCEDA’ szó fel­írása után újra el kell kül­deni, akár online.

5. Állít­suk be újra a pri­o­ri­tás sor­rend­jét. Az ‘enc­lo­su­res’ rész­nél újra páro­sí­tani kell a pri­o­ri­tá­sok­hoz kap­cso­lódó doku­men­tu­mo­kat.

Signature Page-k kül­dése online…

Így az előző jelent­ké­zés tör­lésre kerül, a pri­o­ri­tá­so­kat is újra be kell beál­lí­tani! Fontos, hogy a már­cius 15.-i határidőt itt is be kell tar­tani!

Ha kér­dé­sed merült fel, vedd fel velünk a kap­cso­la­tot!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember