Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

www.su.dk – n kell kez­deni. Itt van pár sze­mé­lyes kér­dés, amelyre vála­szol­nod kell. Ezután kapsz egy for­ma­nyom­tat­ványt, ame­lyet szin­tén ki kell töl­te­ned. Személyes infor­má­ci­ód­dal, a tanul­má­nya­id­dal, illetve a mun­kád­dal kap­cso­la­tos kér­dé­se­ket fogsz találni benne. Ez a nyom­tat­vány az isko­lád Student Administration/SU-Office iro­dá­já­ban kell leadni. Továbbá, ehhez csa­tolva még le kell adnod egy útle­vél fény­má­so­la­tot, egy CPR– kár­tya (sárga-kártya) fény­má­so­la­tot, egy mun­ka­szerző­dést és egy iga­zo­lást, amely bizo­nyítja, hogy tanu­lói jog­vi­szonnyal ren­del­ke­zel.

Elbírálás

Válasz csak 1–2 hónap után vár­ható, tehát ne ess két­ségbe, ha nem kapsz azon­nali vissza­iga­zo­lást. Amennyiben vala­mit elron­tot­tál, fog­nak kül­deni egy eluta­sító leve­let és leír­ják, hogy mely kri­té­ri­um­nak nem felel­tél meg, de ne csüg­gedj, hiszen ha biz­tos vagy abban, hogy jogo­sult vagy rá, min­den­kép­pen jelent­kezz újra, illetve kérj segít­sé­get mások­tól, akik ugyan­eb­ben a cipő­ben jár­nak.

Amennyiben az elbí­rá­lás során úgy dön­te­nek, hogy jogo­sult vagy a támo­ga­tásra, a hónap végén meg­ka­pod a jelent­ke­zés idő­pont­já­tól szá­mítva a neked járó össze­get. Tehát ha 3 hónap után kapsz csak választ, akkor sincs semmi baj, hiszen 3 hónapra kapod meg egy összeg­ben az ösz­tön­dí­jat az első uta­lás­kor.

További, rész­le­tes infó az SU-ról angol nyel­ven:
www.su.dk

Forrás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember