Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Supply Engineering

supply engineering Supply Engineering
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in Supply Engineering
Intézmény neve VIA University College
Intézmény helye Horsens, Dánia
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €44.600
Képzés kez­dés 2015. feb­ruár és augusz­tus
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Karrierlehetőségek
  • Supply Engineer

A 7 sze­mesz­te­res prog­ram során a hall­ga­tók már az első nap­tól bele­csöp­pen­nek a köz­üzemi ipar rej­tel­me­ibe. A prog­ram utolsó sze­mesz­te­ré­ben a diá­kok választ­hat­nak, mely irányba sze­ret­né­nek spe­ci­fi­ká­lódni a víz­el­lá­tás, a szenny­víz, illetve a táv­fű­tés szak­irá­nyok közül. A VIA University College szo­ros együttmű­kö­dés­ben áll a köz­üzemi szek­tor­ral, így ren­ge­teg cég­lá­to­ga­tás, eset­ta­nul­mány vár a diá­kokra a prog­ram során. A tanul­má­nyok meg­ha­tá­rozó része cso­por­tok­ban zaj­lik, ahol valós, éles szi­tu­á­ci­ók­ban kell meg­ol­dást találni a diá­kok­nak a fel­me­rülő prob­lé­mákra.

PROG­RAM STRUK­TÚ­RÁJA

supply engineer Supply Engineering

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.

További infor­má­ció a kép­zésről az alábbi lin­ken.

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa Kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember