Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Sustainable Biotechnology — AAU

Biotech%202%20RZ Sustainable Biotechnology   AAU
Képzésinformációk
Képzés neve Bachelor of Sustainable Biotechnology
Intézmény neve Aalborg University (AAU)
Intézmény helye Koppenhága
Képzés hossza 6 sze­mesz­ter
Kreditek 180 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €12.930
Képzés kez­dete Szeptember
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
  • Érett­ségi
  • Nyelvvizsga — TOEFL, IELTS vagy Cambridge
Karrier lehető­sé­gek
  • Specialist in the biomass-based and bio­lo­gi­cal sec­tors

Az aal­borgi egye­tem ezen 3 éves egye­dül­álló Bachelor prog­ramja kom­pe­ten­ciát nyújt a diá­kok szá­mára a mole­ku­lá­ris bio­ló­gia, a bio­tech­no­ló­gia, vala­mint a mik­ro­bio­ló­gia terü­le­tein. Ezeken túl lehető­sé­get biz­to­sít a hall­ga­tók szá­mára, hogy más tudo­má­nyos terü­le­te­ken is kipró­bál­has­sák magukat,melyek során új, izgal­mas kuta­tá­sok­ban vehet­nek részt.

A prog­ram struk­tú­rája

Szemeszter Téma
1. Biological pro­duc­tion
2. The cell as a fac­tory
3. Bioenergy
4. Sustainable bio­tech­no­logy
5. Sustainable bio­tech­no­lo­gi­cal pro­duc­tion
6. Bachelor pro­ject

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. A kép­zés része a Bolognai Rendszernek, a hall­gató a meg­szer­zett ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­hatja tanul­má­nyait a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kívánja foly­tatni tanul­má­nyait, a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is.

 

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

kep for­ras, Oldal Forrás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember