Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Svédországi továbbtanulás

SCEDA logo sweden Svédországi továbbtanulás

Svédország párat­lan ter­mé­szeti– és gaz­da­sági adott­sá­ga­i­nak köszön­hetően Észak-Európa egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb állama.  A kel­le­mes kör­nye­zet­tel igen magas szín­vo­nalú és külön­le­ges struk­tú­rájú okta­tás páro­sul. Egy tanuló-centrikus, önál­ló­ságra nevelő, sze­mélyre sza­bott lehető­sé­gek­kel teli felsőok­ta­tási rend­szer, ami gyakorlat-orientált okta­tás­sal és nem­zet­közi kör­nye­ze­té­vel segíti a leg­ha­té­ko­nyabb fejlő­dést diák­jai szá­mára.
Svédországot alap­vetően azon diák­ja­ink­nak szá­mára ajánl­juk, akik már Master degree-re sze­ret­né­nek jelent­kezni, de ter­mé­sze­te­sen akad olyan intéz­mény is, ami angol nyelvű Bachelor deg­ree prog­ra­mo­kat is kínál, így lehető­sé­get kínálva fris­sen érett­sé­gi­zett diá­kok szá­mára is.

A SCEDA part­ne­rin­téz­mé­nyei Svédországban:

Malmö University — Az egye­tem 1998-ban ala­kult, jelen­leg, közel 24.000 diák­já­val a 9. leg­na­gyobb felsőok­ta­tási intéz­mény Svédországban. Ezen intéz­mény a Master prog­ra­mo­kon túl, Bachelor prog­ra­mok­kal is várja leendő diák­jait.

University of Borås — A modern egye­tem a város szí­vé­ben talál­ható. Több mint 13.000 diák­já­val, egye­dül­álló prog­ram­ja­i­val és magas szintű fel­sze­relt­sé­gé­vel várja leendő diák­jait, akik Master deg­ree tanul­má­nya­i­kat ter­ve­zik elkez­deni az üzleti élet, az infor­ma­tika, az egész­ség­ügy, vagy akár a divat terü­le­tén.

Jönköping University — Svédország egyik leg­von­zóbb egye­te­me­ként tart­ják szá­mon a nem­zet­közi diá­kok véle­mé­nye alap­ján. Az intéz­mény 10.000 diák­kal, mint­egy 1.500 nem­zet­közi hall­ga­tó­val büsz­kél­ke­dik. Az egye­tem 3 fő irány­elve a követ­kező:
1) A terü­let nem­zet­kö­zivé tétele
2) A vál­lal­ko­zói szel­lem elő­se­gí­tése, támo­ga­tása a diá­kok szá­mára
3) Magas szintű együttmű­kö­dés a kör­nyező tár­sa­da­lom­mal

Te is sze­ret­nél egy ilyen kör­nye­zet­ben tovább­ta­nulni és piac­ké­pes dip­lo­mát sze­rezni?

2014-től a svéd­or­szági tovább­ta­nu­lási lehető­sé­gekről való tájé­koz­ta­tás­sal bővül a Scandinavian Education Agency (SCEDA) port­fó­li­ója. Ügy­nök­sé­günk célja, hogy a SCEDA Sweden szol­gál­ta­tás­sal segít­sünk mind­azok­nak, akik Svédországban sze­ret­nék meg­kez­deni avagy foly­tatni felső­fokú tanul­má­nya­i­kat.

Szolgáltatásaink közé tar­to­zik továbbá, hogy segít­sük a fel­vé­te­liző­ket a tel­jes fel­vé­teli idő­szak alatt, hogy hasz­nos infor­má­ci­ó­val lás­suk el őket a külön­böző sza­kok­ról, intéz­mé­nyekről, a meg­fe­lelő doku­men­tu­mok bekül­dé­séről, illető­leg, hogy lak­ha­tási és mun­ka­vál­la­lási lehető­sé­gekről adjunk tájé­koz­ta­tást a későb­bi­ek­ben.

Partnerintézményeink kép­zé­se­i­nek lis­tája itt talál­ható.

 Jelentkezés Svédországi tovább­ta­nu­lásra


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember