Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Svédországi Továbbtanulás

Svédország messze híres magas élet­szín­vo­na­lá­ról, pozi­tív élet­szem­lé­le­téről, kiegyen­sú­lyo­zott tár­sa­dal­má­ról és nyi­tott­sá­gá­ról. Ezzel a kel­le­mes kör­nye­zet­tel igen magas szín­vo­nalú és külön­le­ges struk­tú­rájú okta­tás páro­sul. Egy tanuló-centrikus, önál­ló­ságra nevelő, sze­mélyre sza­bott lehető­sé­gek­kel teli okta­tás, ahol a diák szá­mít és kimond­hatja véle­mé­nyét. Egyszóval, Svédországban tanulni egy­szerűen más!

Te is sze­ret­nél egy ilyen kör­nye­zet­ben tovább­ta­nulni és piac­ké­pes dip­lo­mát sze­rezni?

2013 janu­ár­já­tól a svéd­or­szági tovább­ta­nu­lási lehető­sé­gekről való tájé­koz­ta­tás­sal bővül a Scandinavian Education Agency (SCEDA) reper­to­árja. Ügy­nök­sé­günk célja, hogy a SCEDA Sweden szol­gál­ta­tás­sal segít­sünk mind­azok­nak, akik Svédországban sze­ret­nék meg­kez­deni avagy foly­tatni felső­fokú tanul­má­nya­i­kat.

Szolgáltatásaink közé tar­to­zik továbbá, hogy segít­sük a fel­vé­te­liző­ket a tel­jes fel­vé­teli idő­szak alatt, hogy hasz­nos infor­má­ci­ó­val lás­suk el őket a külön­böző sza­kok­ról, intéz­mé­nyekről, a meg­fe­lelő doku­men­tu­mok bekül­dé­séről, illető­leg, hogy lak­ha­tási és mun­ka­vál­la­lási lehető­sé­gekről adjunk tájé­koz­ta­tást a későb­bi­ek­ben.

A SCEDA Sweden díj­sza­bása és szol­gál­ta­tá­sai

A SCEDA Sweden szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lé­nek díja 30.000Ft mely­ből siker­te­len fel­vé­teli ese­tén 15.000Ft vissza­jár.

Az összeg befi­ze­tése után a jelent­kező tel­jes körű segít­sé­get kap a jelent­ke­zési eljá­rás folya­mán, a sza­kok kivá­lasz­tá­sá­tól kezdve a vel­vé­teli ered­mé­nyek meg­ér­ke­zé­séig, illető­leg mun­ka­vál­la­lási és lak­ha­tási kér­dé­sek­ben a meg­kez­dett sze­mesz­tert követő idő­szak­ban is.

Munkatársaink folya­ma­to­san a jelent­kező ren­del­ke­zé­sére áll­nak, e-mailben, Skype-n, vagy akár Budapesten sze­mé­lye­sen is, így biz­to­sítva a folya­ma­tos infor­má­ció nyúj­tást.

Bővebb infor­má­ció:
Schmidt Lili
lili.schmidt@sceda.eu
Vojtek Ildikó
ildiko.vojtek@sceda.eu

 

A jelent­ke­zés menete
Jelentkezés Svédországi tovább­ta­nu­lási szol­gál­ta­tásra
Díj befi­ze­tése
Szolgáltatás elér­hetővé válik


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember