Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Szabad helyek: Dánia, Hollandia, Anglia

Dániában, Angliában és Hollandiában még van­nak elér­hető helyek, így még lehet jelent­kezni! Ha már jelent­kez­tél vala­me­lyik országba, B terv­nek érde­mes lehet egy másik ország­ban is meg­je­lölni pár hasonló kép­zé­se­ket.

study abroad kep 300x126 Szabad helyek: Dánia, Hollandia, Anglia

Hollandia
A tan­díj nagy­ság­ren­di­leg annyi mint Magyarországon, 2006 EUR évente (1003 EUR egy félév).

Alapképzésen az alábbi egye­te­mekre lehet még jelent­kezni:
(Képzéslistáért katt a linkre)

Stenden University - Vedéglátás kép­zés nagyon erős, saját 4 csil­la­gos hotel
Avans University of Applied Sciences - Erős üzleti kép­zé­sek­ben
HZ University of Applied Sciences - Kémiai, mér­nöki kép­zé­sek
Saxion University of Applied Sciences - Hollandia egyik leg­na­gyobb egye­teme, 150 éves tapasz­ta­lat
The Hague University of Applied Sciences - Erős böl­csész kép­zé­sek­ben, nem­zet­közi kap­cso­la­tok, jog stb.
Hanze University of Applied Sciences - Groningen város­ban talál­ható (diák­köz­pont), több mint 200 éves egye­tem
Rotterdam Business School - Erős üzleti és köz­gaz­da­sági kép­zé­sek­ben
Fontys University of Applied Sciences - Az egyik leg­na­gyobb hol­land egye­tem, eind­ho­veni cam­pus

Dánia
Nincs tan­díj, viszont a lejárt jelent­ke­zési határidő miatt csak néhány kép­zés érhető el.

University College of Northern Denmark (UCN)

Lillebaelt University of Applied Sciences (EAL)

Odense:
Vejle:

Dániában továbbra is elér­hetőek top-up kép­zé­sek, melyek a meg­lévő dip­loma mellé más­fél év alatt ad nem­zet­közi másod­dip­lo­mát tan­díj­men­te­sen.

 

Anglia és Wales

Az angol és walesi egye­te­mek nagy részére még lehet jelent­kezni, min­den fajta kép­zés elér­hető.
Itt külön java­sol­juk a Coventry University-t, amely az Egyesült Királyság 12. leg­jobb egye­teme és remek ösz­tön­dí­ja­kat is kínál. Ezen felül nyelv­vizsga hiá­nyá­ban elfo­gad­ják az emelt szintű angol érett­sé­git is.

Mesterképzések is elér­hetőek, melyre szin­tén van diák­hi­tel, és 1 év alatt tel­je­sít­hetőek.

A Brexit az idén jelent­kező diá­ko­kat nem érinti, erre az angol kor­mány garan­ciát vál­lal.

 

Ha érde­kel vala­me­lyik kép­zés, vagy jelent­kezni szert­nél vala­me­lyikre, írj nekünk az info@sceda.eu címre vagy hívj min­ket a 30/510‑9804-es szá­mon!

Segítünk a jelent­ke­zés tel­jes lebo­nyo­lí­tá­sá­ban!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember