Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

szakok régi

280px Felsooktatasdaniaban szakok régi

Keresztféléves kép­zé­sek itt!

A dán felsőok­ta­tás szá­mos felső­fokú, modern kép­zést kínál azok­nak, akik nem­zet­közi kör­nye­zet­ben kíván­ják foly­tatni tanul­má­nya­i­kat. A dán felsőok­ta­tás kom­pa­ti­bi­lis a Bolognai-rendszerrel, így a sza­kok bár­me­lyi­ké­nek tel­je­sí­té­sé­vel ECTS pon­tok sze­rez­hetőek.

A kép­zé­sek nevére kat­tintva további infor­má­ció érhető el az adott kép­zésről, bele­értve a sza­kot kínáló intéz­mé­nye­ket, a tan­tár­gyak leírá­sát, magát a tan­me­ne­tet, a szak foly­ta­tá­sá­val kap­cso­la­tos lehető­sé­ge­ket akár Dániában akár más orszá­gok­ban, illetve későbbi kar­rier lehető­sé­ge­ket.

 A sza­kok mind­egyike angol nyelvű és tan­díj­men­tes.

A lis­tán csak a Scandinavian Education Agency által kép­vi­selt intéz­mé­nyek szak­jai talál­ha­tóak. Amennyiben Ön más intéz­mény­ben vagy sza­kon sze­retne tovább­ta­nulni, kér­jük keresse mun­ka­tár­sun­kat hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Dániai Képzések

Academy Profession

2 — 2.5 éves aka­dé­miai kép­zés
Az AP kép­zésről

 

Automation Engineering
Automotive Technology
Chemical and Biotechnical Science
Computer Science
Design, Technology and Business — Graphics and Fashion
Energy Technology
Environmental Management
Financial Management
Hospitality, Service and Tourism Management
IT-Network and Electronics Technology
Logistics Management
Marketing Management
Multimedia Design and Communication

Bachelor Top-Up

1.5 éves kiegé­szítő Bachelor kép­zés — dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek A Top-Up Bachelor kép­zésről

Agricultural and Environmental Management
Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology
Design and Business
E-Concept Development
Innovation and Entrepreneurship
International Hospitality Management
International Sales and Marketing
Product Development and Integrative Technology
Software Development
Sport Management
Web Development

Bachelor Degree

3 — 3.5 éves főis­ko­lai Bachelor kép­zés
A Bachelor kép­zésről

Architectural Technolgy and Construction Management
Business, Economy and Information Technology
Export and Technology Management
Jewellery, Technology and Business
Natural and Cultural Heritage Management
Financial Management and Services

Szakok intéz­mé­nyek sze­rint

Dániai kép­zé­sek főiskola/akadémia/egyetem sze­rint

University College of Northern Denmark
Copenhagen Business Academy
Copenhagen School of Design and Technology
Business Academy Aarhus
Danish Academy of Business and Technology — Dania
Lillebaelt Academy of Professional Higher Education

Intézmények:

Olvasson rész­le­te­sen dániai intéz­mé­nye­inkről

Copenhagen School of Design and Technology
CPH Business Academy
University College of Northern Denmark
Business Academy Aarhus
Danish Academy of Business and Technology
Lillebaelt Academy of Professional Higher Education

 

További Információ:

 

Keresztféléves Képzések
A Dán Felsőoktatási Rendszer
Nyelvvizsga
Városok
Jelentkezési infor­má­ció
Online Jelentkezés

Kérdése merült fel vala­mely dániai szak­kal kap­cso­lat­ban? Vegye igénybe Online Információkérő űrla­pun­kat, hogy a lehető leg­rö­vi­debb idő alatt ren­del­ke­zé­sére áll­has­sunk.

KÉPZÉS / SZAK NEVE
FOKOZAT
FÉLÉVEK
SZAKTERÜLET
RÉSZLETEK
KÉPZÉS / SZAK NEVEFOKOZATFÉLÉVEKSZAKTERÜLETRÉSZLETEK
Agricultural and Environmental ManagementTop-Up Bachelor3Természettudomány
Architectural Technolgy and Construction ManagementBachelor7Mérnöki
Automation EngineeringAP4Mérnöki
Automotive TechnologyAP4Mérnöki
Branding and Marketing ManagementAP4Üzleti
Chemical and Biotechnical ScienceAP5Természettudomány
Chemical and Biotechnical, Food or Process TechnologyTop-Up Bachelor3Természettudomány
Civil EngineeringBachelor7Mérnöki
Cognitive ScienceBachelor6Üzleti
Commerce ManagementAP4Üzleti
Computer ScienceAP5ITRészletek
Design FashionAP4Design
Design, Technology and Business — GraphicsAP4Design
E-Concept DevelopmentTop-Up Bachelor3IT
Economics and Business AdministrationBachelor6Üzleti
Energy TechnologyAP4Mérnöki
Environmental ManagementAP4Természettudomány
Export and Technology ManagementBachelor7Üzleti
Financial ManagementAP4Üzleti
Financial Management and ServicesBachelor7Üzleti
Global Business EngineeringBachelor7Mérnöki
Hospitality, Service and Tourism ManagementAP4Üzleti
Information and Communication Technology (ICT Engineering)Bachelor7Mérnöki
Innovation and EntrepreneurshipTop-Up Bachelor3Üzleti
International Hospitality ManagementTop-Up Bachelor3Üzleti
International Sales and MarketingTop-Up Bachelor3Üzleti
IT-Network and Electronics TechnologyAP4IT
Logistics ManagementAP4Üzlet
Marketing and Management CommunicationBachelor6Üzleti
Marketing ManagementAP4Üzleti
Materials Science and Product DesignAP4Design
Mechanical EngineeringBachelor7Mérnöki
Multimedia Design and CommunicationAP4Design, IT
Natural and Cultural Heritage ManagementBachelor7Üzleti, Természettudomány
Pattern DesignAP4Design
Product Development and Integrative TechnologyTop-Up Bachelor3Mérnöki
Purchasing ManagementAP4Üzleti
Retail Design & ManagementAP4Design
Software DevelopmentTop-Up Bachelor3IT
Sport ManagementTop-Up Bachelor3Üzleti
Teacher EducationBachelor8Tanár
Value Chain ManagementBachelor7Üzleti
Web DevelopmentTop-Up Bachelor3IT


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2016 Szeptember