Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

szakok régi

280px Felsooktatasdaniaban szakok régi

Keresztféléves kép­zé­sek itt!

A dán felsőok­ta­tás szá­mos felső­fokú, modern kép­zést kínál azok­nak, akik nem­zet­közi kör­nye­zet­ben kíván­ják foly­tatni tanul­má­nya­i­kat. A dán felsőok­ta­tás kom­pa­ti­bi­lis a Bolognai-rendszerrel, így a sza­kok bár­me­lyi­ké­nek tel­je­sí­té­sé­vel ECTS pon­tok sze­rez­hetőek.

A kép­zé­sek nevére kat­tintva további infor­má­ció érhető el az adott kép­zésről, bele­értve a sza­kot kínáló intéz­mé­nye­ket, a tan­tár­gyak leírá­sát, magát a tan­me­ne­tet, a szak foly­ta­tá­sá­val kap­cso­la­tos lehető­sé­ge­ket akár Dániában akár más orszá­gok­ban, illetve későbbi kar­rier lehető­sé­ge­ket.

 A sza­kok mind­egyike angol nyelvű és tan­díj­men­tes.

A lis­tán csak a Scandinavian Education Agency által kép­vi­selt intéz­mé­nyek szak­jai talál­ha­tóak. Amennyiben Ön más intéz­mény­ben vagy sza­kon sze­retne tovább­ta­nulni, kér­jük keresse mun­ka­tár­sun­kat hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Dániai Képzések

Academy Profession

2 — 2.5 éves aka­dé­miai kép­zés
Az AP kép­zésről

 

Automation Engineering
Automotive Technology
Chemical and Biotechnical Science
Computer Science
Design, Technology and Business — Graphics and Fashion
Energy Technology
Environmental Management
Financial Management
Hospitality, Service and Tourism Management
IT-Network and Electronics Technology
Logistics Management
Marketing Management
Multimedia Design and Communication

Bachelor Top-Up

1.5 éves kiegé­szítő Bachelor kép­zés — dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek A Top-Up Bachelor kép­zésről

Agricultural and Environmental Management
Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology
Design and Business
E-Concept Development
Innovation and Entrepreneurship
International Hospitality Management
International Sales and Marketing
Product Development and Integrative Technology
Software Development
Sport Management
Web Development

Bachelor Degree

3 — 3.5 éves főis­ko­lai Bachelor kép­zés
A Bachelor kép­zésről

Architectural Technolgy and Construction Management
Business, Economy and Information Technology
Export and Technology Management
Jewellery, Technology and Business
Natural and Cultural Heritage Management
Financial Management and Services

Szakok intéz­mé­nyek sze­rint

Dániai kép­zé­sek főiskola/akadémia/egyetem sze­rint

University College of Northern Denmark
Copenhagen Business Academy
Copenhagen School of Design and Technology
Business Academy Aarhus
Danish Academy of Business and Technology — Dania
Lillebaelt Academy of Professional Higher Education

Intézmények:

Olvasson rész­le­te­sen dániai intéz­mé­nye­inkről

Copenhagen School of Design and Technology
CPH Business Academy
University College of Northern Denmark
Business Academy Aarhus
Danish Academy of Business and Technology
Lillebaelt Academy of Professional Higher Education

 

További Információ:

 

Keresztféléves Képzések
A Dán Felsőoktatási Rendszer
Nyelvvizsga
Városok
Jelentkezési infor­má­ció
Online Jelentkezés

Kérdése merült fel vala­mely dániai szak­kal kap­cso­lat­ban? Vegye igénybe Online Információkérő űrla­pun­kat, hogy a lehető leg­rö­vi­debb idő alatt ren­del­ke­zé­sére áll­has­sunk.

[table id=2 /]


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember