Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Szaklista Dániai Továbbtanuláshoz

daniai kepzesek szakok Szaklista Dániai Továbbtanuláshoz

A dán felsőok­ta­tás szá­mos felső­fokú, modern kép­zést kínál azok­nak, akik nem­zet­közi kör­nye­zet­ben kíván­ják foly­tatni tanul­má­nya­i­kat. A dán felsőok­ta­tás kom­pa­ti­bi­lis a Bolognai-rendszerrel, így a sza­kok bár­me­lyi­ké­nek tel­je­sí­té­sé­vel ECTS pon­tok sze­rez­hetőek.

A kép­zé­sek nevére kat­tintva további infor­má­ció érhető el az adott kép­zésről, bele­értve a sza­kot kínáló intéz­mé­nye­ket, a tan­tár­gyak leírá­sát, magát a tan­me­ne­tet, a szak foly­ta­tá­sá­val kap­cso­la­tos lehető­sé­ge­ket akár Dániában akár más orszá­gok­ban, illetve későbbi kar­rier lehető­sé­ge­ket.

 A sza­kok mind­egyike angol nyelvű és tan­díj­men­tes.

A lis­tán a Scandinavian Education Agency által kép­vi­selt intéz­mé­nyek szak­jai talál­ha­tóak. Amennyiben Ön más intéz­mény­ben vagy sza­kon sze­retne tovább­ta­nulni, kér­jük keresse mun­ka­tár­sun­kat hogy segít­sé­gére lehes­sen.

 A SCEDA kíná­la­tá­ban 130 alap– és mes­ter­szak talál­ható meg, hasz­náld az alábbi lis­tát és keresőt. Lap alján a szá­mok­nál lehet lapot vál­tani, így még több kép­zés jele­nik meg a kere­sési fel­té­te­lek­nek meg­fe­lelően. A SCEDA a UniversityAdmission rend­sze­rét hasz­nálja, itt min­den álta­lunk kép­vi­selt kép­zés meg­ta­lál­ható és biz­to­sítja a kiváló kom­mu­ni­ká­ciót és átlát­ha­tó­sá­got a diák szá­mára.

A szak­ke­reső tel­jes méret­ben itt érhető el.

Szakma–
cso­port
Academy Profession (AP) Bachelor (BA) Top-Up Bachelor
Üzleti és
Gazdasági
Branding and Marketing Management Value Chain Management Branding & Marketing Management — Fashion & Furniture
Commerce Management Global Business Engineering Communication & Media Strategy
Purchasing Management Export and Technology Management Entrepreneurship
Service, Hospitality and Tourism Management Financial Management and Services Innovation and Entrepreneurship
Logistics Management   International Hospitality Management
Marketing Management   International Sales and Marketing Management
    Purchasing Management — Fashion
  Retail Management — Fashion & Furniture
Sport Management
Design és Grafika Design, Technology & Business (Graphics) Design — Fashion
Materials Science and Product Design Pattern Design — Fashion
Multimedia Design & Communication Retail Design — Fashion & Furniture
Pattern Design
Retail Design & Management
Design Fashion
Information Technology
(IT)  
Computer Science Software Engineering Digital Concept Development (E-Concept)
IT Network and Electronics Technology Software Development
Web Development
Mérnöki és épí­té­szet Automation Engineering Architectural Technology & Construction Management Product Development and Integrative Technology
Automotive Technology Mechanical Engineering
Civil Engineering
Természet– tudo­má­nyok Chemical and Biotechnical Science  

Kérdése merült fel vala­mely dániai szak­kal kap­cso­lat­ban? Vegye igénybe Online Információkérő űrla­pun­kat, hogy a lehető leg­rö­vi­debb idő alatt ren­del­ke­zé­sére áll­has­sunk.

Jelentkezés


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember