Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Academy Profession Képzések

Az aka­dé­miai (Academy Profession) kép­zé­sek álta­lá­ban 2–2.5 év ter­je­delműek, és 120–150 ECTS kre­dit gyűjt­hető tel­je­sí­té­sük során. A prog­ra­mok gya­kor­lat köz­pon­túak és szo­ro­san iga­zod­nak a mun­ka­erő piaci igé­nyek­hez. A kép­zésre a Top-Up Bachelor kép­zés épül, mellyel a prog­ram kiegé­szít­hető főis­ko­lai dip­lo­mává. Az összes kép­zés angol nyelvű és tan­díj­men­tes EU állam­pol­gá­rok szá­mára.

Felvételi köve­tel­mény az érett­ségi, illetve végző­sök­nek lehető­sé­gük van még a vizsga előtt jelent­kezni az eddigi ered­mé­nyeik alap­ján, így fel­té­te­les fel­vé­telt nyer­het­nek. További köve­tel­mény lehet a szak­má­hoz illő spe­ci­fi­kus tan­tárgy, pl. Matematika vagy Kémia magas óra­szám­ban való tanu­lása.
További infor­má­ció a Dán Felsőoktatási Rendszerrel kap­cso­lat­ban.

További kép­zés faj­ták

Teljes Szaklista Dániai Továbbtanuláshoz

Keresztféléves Képzések

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a sza­kok­kal kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online az alábbi gombra kat­tintva!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember