Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Design, Technology and Business — Graphics and Fashion

A két éves (4 sze­mesz­te­res) Design, Technology & Business (Graphics) AP prog­ram nem csak ter­ve­zés­sel és a design gya­kor­lati részé­vel fog­lal­ko­zik, hanem üzleti szem­szög­ből is vizs­gálja azt. A pro­jec­tek elvég­zés­hez a design világ leg­is­mer­tebb szoft­ve­reit is bemu­tatja a hall­ga­tók­nak, hogy mun­ká­ju­kat a későb­bi­ek­ben a leg­ha­té­ko­nyab­ban tud­ják intézni.

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, akik a Grafika vilá­gá­ban sze­ret­né­nek elme­rülni, és jövő­jü­ket desig­ner­ként kép­ze­lik el. A prog­ram végig­ve­zet az adott ter­mék meg­ál­mo­dá­sá­tól egé­szen a meg­va­ló­sí­tá­sig és kiváló lehető­sé­get ad, hogy a diák elő­csa­lo­gassa művé­szi énjét és kre­a­ti­vi­tá­sát, miköz­ben elsa­já­tít­hatja a szakma üzleti részét is.

 A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott, spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban van a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

A dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Design, Technology and Business
rész­le­tes tan­terv és leírás:

University College of Northern Denmark

 

Továbbtanulási lehető­sé­gek a szak elvég­zése után:

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a más­fél éves Top-Up kép­zé­sek közül az aláb­bi­a­kon részt venni, és kiegé­szí­teni aka­dé­miai dip­lo­má­ját tel­jes értékű Bachelor képe­sí­téssé. Így a hall­gató 2 dip­lo­má­val fog ren­del­kezni a főis­ko­lai kép­zés elvég­zése után: egy aka­dé­mi­a­i­val és egy főis­ko­la­i­val.

Elérhető Top-Up Bachelor kép­zé­sek a Design, Technology and Business Academy Profession-képzés után:

Hasonló kép­zé­sek Dániában:

Multimedia Design and Communication
Marketing Management

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember