Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Energy Technology

Földünk popu­lá­ci­ó­já­nak rob­ba­nás­szerű növe­ke­dé­sé­vel és a kiszé­le­sedő glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés okozta kör­nye­zeti hatá­sok meg­je­le­né­sé­vel egy idő­ben megnőtt a keres­let a kör­nye­zet­kí­mélő  meg­ol­dá­sok és a meg­újuló ener­gia­hor­do­zók iránt. A két éves (4 sze­mesz­te­res) Energy Technology AP prog­ram alapja lehet jövő­beni kar­ri­er­jé­nek amennyi­ben az ener­gia­gaz­dál­ko­dás terü­le­té­vel sze­retne fog­lal­kozni. A 2 év során a hall­gató elsa­já­tít­hatja az ener­gia­gaz­dál­ko­dás teó­ri­áit és gya­kor­lati meg­ol­dá­sait, miköz­ben a mai világ­ban elen­ged­he­tet­len üzleti kom­pe­ten­ci­ákra is szert tesz.

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, aki­ket érde­kel az ener­gia­gaz­dál­ko­dás, elhi­va­tot­tak a zöld ener­gia fel­hasz­ná­lása mel­lett, és sze­ret­nék meg­ta­nulni a külön­féle ener­gia fel­hasz­ná­lási rend­sze­rek műkö­dé­sét, opti­ma­li­zá­lá­sát. A szak egy roha­mo­san növekvő, nem­zet­közi piacra való belé­pésre ad lehető­sé­get.

 A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott, spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban van a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

Ez a dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Energy Technology
rész­le­tes tan­terv és leírás:

University College of Northern Denmark

Továbbtanulási lehető­sé­gek a szak elvég­zése után Dániában:

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a más­fél éves Top-Up kép­zé­sek közül az aláb­bin részt venni, és kiegé­szí­teni aka­dé­miai dip­lo­má­ját tel­jes értékű Bachelor képe­sí­téssé. Így a hall­gató 2 nem­zet­közi dip­lo­má­val fog ren­del­kezni a főis­ko­lai kép­zés elvég­zése után: egy aka­dé­mi­a­i­val és egy főis­ko­la­i­val.

Elérhető Top-Up Bachelor kép­zé­sek a Marketing Management Academy Profession-képzés után:

 

Hasonló kép­zé­sek Dániában:

 

IT-Network and Electronics Technology
Automation Engineering
Architectural Technolgy and Construction Management

 

 

INFORMÁCIÓKÉRÉS

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember