Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Hospitality, Service and Tourism Management

A ven­dég­lá­tó­ipar rend­kí­vül fon­tos sze­re­pet tölt be a leg­több ország gaz­da­sá­gá­ban. Ez a hatal­mas ember– és pénz­tö­me­ge­ket meg­moz­gató iparág óri­ási fejlő­dé­sen ment át az elmúlt évek­ben és szá­mos új, még kiak­ná­zat­lan lehető­sé­get tar­to­gat.

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, akik elhi­va­tott­sá­got érez­nek az iránt, hogy jövő­beli ven­dé­geik igé­nyeit a lehető leg­na­gyobb mér­ték­ben, pro­fesszi­o­ná­lis módon elé­gít­sék ki. Ez a két éves kép­zés remek lehető­sé­get kínál a hall­ga­tók szá­mára, hogy ins­pi­ráló kör­nye­zet­ben, csa­pat­mun­kák és sok­színű gya­kor­lati fel­ada­tok útján sajá­tít­sák el a szakma rej­tel­meit.

A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

Ez a szak angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes.

Hospitality, Service and Tourism Management
rész­le­tes tan­terv és leírás:

University College of Northern Denmark


Danish Academy of Business and Technology


Lillebaelt Academy of Professional Higher Education


Zealand Instutite of Business and Technology

Továbbtanulási lehető­sé­gek a szak elvég­zése után Dániában:

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a más­fél éves Top-Up kép­zé­sek közül az aláb­bi­a­kon részt venni, és kiegé­szí­teni aka­dé­miai dip­lo­má­ját tel­jes értékű Bachelor (főis­ko­lai) képe­sí­téssé. Így a hall­gató 2 dip­lo­má­val fog ren­del­kezni a főis­ko­lai kép­zés elvég­zése után, egy aka­dé­mi­a­i­val és egy főis­ko­la­i­val.

Elérhető Top-Up Bachelor kép­zé­sek a szak elvég­zése után:

Hasonló kép­zé­sek Dániában:

Marketing Management
Financial Management
Natural and Cultural Heritage Management

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember