Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

IT-Network and Electronics Technology

A két éves IT-Network and Electronics Technology AP prog­ram a többi ilyen irá­nyú szak­kal ellen­tét­ben inkább a hard­ve­rek fel­épí­té­sé­vel és ter­ve­zé­sé­vel fog­lal­ko­zik. Az ifjú  tech­ni­ku­sok szá­mára aján­la­tos a mate­ma­ti­kai és fizi­kai beál­lí­tott­ság, hiszen ezek­ben a tudo­mány­ágak­ban szer­zett tapasz­ta­la­taik rend­kí­vül hasz­nos­nak bizo­nyul­hat­nak mun­ká­juk során.

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, aki­ket vonz az elekt­ro­nika és háló­zat­épí­tés világa és jövő­jü­ket az IT terü­le­tén kép­ze­lik el. A szak bebo­csá­tást nyújt egy roha­mo­san fejlődő szek­torba, ahol a szá­mí­tó­gé­pes tech­no­ló­gia és annak fej­lesz­tése az egyik leg­fon­to­sabb tényező.

 A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott, spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban van a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

A dániai kép­zés angol nyelvű és tan­díj­men­tes Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára.

IT-Network and Electronics Technology
rész­le­tes tan­terv és leírás:

University College of Northern Denmark


Business Academy Aarhus


Danish Academy of Business and Technology


Lillebaelt Academy of Professional Higher Education

Továbbtanulási lehető­sé­gek a szak elvég­zése után Dániában:

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a más­fél éves Top-Up kép­zé­sek közül az aláb­bi­a­kon részt venni, és kiegé­szí­teni aka­dé­miai dip­lo­má­ját tel­jes értékű Bachelor (főis­ko­lai) képe­sí­téssé. Így a hall­gató 2 dip­lo­má­val fog ren­del­kezni a főis­ko­lai kép­zés elvég­zése után, egy aka­dé­mi­a­i­val és egy főis­ko­la­i­val.

Elérhető Top-Up Bachelor kép­zé­sek:

Hasonló kép­zé­sek Dániában:

Computer Science
Automation Engineering

 

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember