Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Marketing Management

A modern hir­de­tés­tech­nika és a rek­lá­mok évszá­za­dá­ban ugrás­szerűen meg­nö­ve­ke­dett a keres­let  nap­ra­kész tudás­sal ren­del­kező mar­ke­ting szak­em­be­rekre. A két éves (4 sze­mesz­te­res) Marketing Management AP prog­ram jó ala­pot szol­gál­tat egy sike­res nem­zet­közi üzleti kar­rier elkez­dé­sé­hez. Az okta­tás a külön­féle teó­ri­á­kat és stra­té­giai model­le­ket nem­csak meg­ta­nítja, de élet­szerű fel­ada­tok és pro­jek­tek segít­sé­gé­vel be is gya­ko­rol­tatja a hall­ga­tók­kal.

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, akik nem­zet­közi kör­nye­zet­ben sze­ret­nék meg­ala­pozni üzleti kar­ri­er­jü­ket, jó kom­mu­ni­ká­ciós és ana­li­ti­kus képes­sé­gek­kel ren­del­kez­nek és érdeklőd­nek a keres­ke­de­lem iránt. A szak nagy hang­súlyt fek­tet a szak­mai tan­tár­gyak mel­lett a kom­mu­ni­ká­ci­óra és a csa­pat­mun­kára.

 A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

Ez a dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Marketing Management AP intéz­mé­nyek sze­rint:

 University College of Northern Denmark


Dania University of Applied Sciences


Business Academy Aarhus


Lillebaelt Academy of Professional Higher Education


VIA University College

Továbbtanulási lehető­sé­gek a szak elvég­zése után Dániában:

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a más­fél éves Top-Up kép­zé­sek közül az aláb­bi­a­kon részt venni, és kiegé­szí­teni aka­dé­miai dip­lo­má­ját tel­jes értékű Bachelor (főis­ko­lai) képe­sí­téssé. Így a hall­gató 2 dip­lo­má­val fog ren­del­kezni a főis­ko­lai kép­zés elvég­zése után, egy aka­dé­mi­a­i­val és egy főis­ko­la­i­val.

Elérhető Top-Up Bachelor kép­zé­sek a szak elvég­zése után:

Hasonló kép­zé­sek Dániában:

Export and Technology Management
Financial Management
Business, Economy and Information Technology

INFORMÁCIÓKÉRÉS

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember