Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Multimedia Design and Communication

A 21. szá­zad két rend­kí­vül meg­ha­tá­rozó tényezője, az inter­net és a digi­tá­lis hir­de­tési for­mák össze­kap­cso­ló­dá­sá­ból jött létre a 2 éves (4 sze­mesz­te­res), Multimedia Design and Communication szak, amely remek lehető­ség a hall­ga­tók­nak, hogy fej­lesszék a médi­á­val és a kom­mu­ni­ká­ci­ó­val kap­cso­la­tos tapasz­ta­la­ta­i­kat.

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, aki­ket a web­fej­lesz­tés és web­de­sign világa érde­kel, vala­mint fej­lesz­teni sze­ret­nék pre­zen­tá­ciós és kom­mu­ni­ká­ciós képes­sé­ge­i­ket.

A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

Ez a dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Multimedia Design and Communication
rész­le­tes tan­terv és leírás:

University College of Northern Denmark


Business Academy Aarhus


Lillebaelt Academy of Professional Higher Education


Zaeland Institute of Business and Technology

Továbbtanulási lehető­sé­gek a szak elvég­zése után Dániában:

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a más­fél éves Top-Up kép­zé­sek közül az aláb­bi­a­kon részt venni, és kiegé­szí­teni aka­dé­miai dip­lo­má­ját tel­jes értékű Bachelor (főis­ko­lai) képe­sí­téssé. Így a hall­gató 2 dip­lo­má­val fog ren­del­kezni a főis­ko­lai kép­zés elvég­zése után, egy aka­dé­mi­a­i­val és egy főis­ko­la­i­val.

Elérhető Top-Up Bachelor kép­zé­sek a szak elvég­zése után:

Hasonló kép­zé­sek Dániában:

Design, Technology and Business — Graphics
Jewellery, Technology and Business

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember